Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

A2 Yetki Belgesi

A2 yetki belgesi, ticari amaçla otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari olarak tescil edilmiş sekiz yaşında büyük olmayan en az beş adet özmal otomobil ile 40 bin Türk lirası sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Asgari kapasite şartının araç satışı, hurdaya ayrılması, yaş haddini aşması ve benzeri nedenlerden dolayı kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitesinin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 ( altı yüz otuz) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bunun yanında, diğer yetki belgesi alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. Bnunla birlikte A2 Yetki belgesine sözleşmeli araç eklenemez ve en fazla 10 otomobil kaydedilebilir.

Yapılan son değişiklikle A2 yetki belgesi sayısı 12 ile sınırlandırılmıştır ve A2 yetki belgesi sahipleri sadece bir sınır kapısı kullanabilmektedir. Ancak yönetmeliğin yetki belgesine eklenecek araç sayısına koyduğu kısıtlama öncesi 10 dan fazla araç kaydedilmiş taşıtlar; yetki belgesinin yenilenmesine kadar veya yetki belgesinin yenilenmesinden önce satış, kazaya uğrama, yanma, müsadere edilme, hurdaya aldırma, yaş haddi veya başka bir sebepten dolayı taşıt belgesinden düşürülünceye kadar kullanılmaya devam edilir. Aracın herhangi bir sebepten ötürü düşülmesi veya yetki belgesinin yenilenmesi halinde yetki belgesi 10 dan fazla araç eklenemez.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı (bina – tesis) nın bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun (müşterinin) rahatça oturabileceği, tuvaleti ve telefonu olan en az 30 m2 lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması veya söz konusu taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları, merkez adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı (bina-tesis) nın bulunduğu ilçe/belde sınırları içinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce taşınmaz uygunluğun sağlandığında dair denetim yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetlerinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmeti alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde söz konusu şartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

A2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuru işlemleri için hazırlanması gereken evraklar şöyledir:

1- Yetki belgesi başvuru formu

2-Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişilerde tüm ortakların  ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin

  • Nüfus cüzdanı örnekleri
  • Cumhuriyet savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
  • Mesleki yeterlilik belgeleri
  • Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

3-Gerçek ve tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri, Ticaret Sicil Gazetelerinde: unvan merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. (En az 40 bin Türk lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olunmalıdır.) İştigal konusunda ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapmasında faaliyette bulunmak’ veya ‘karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak’ ifadesi bulunacaktır. Ticaret sicil gazetesinin aslı, ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylanan örneği veya noter onaylı örneği olabilir.

4-Oda sicil kaydı belgesi, Ticaret Odalarından, Ticaret ve sanayi odalarından, esnaf ve sanatkarlar odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda Sicil Kayıt Belgesinin aslı.

5-Yapılacak olan bu işe elverişi sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun(müşterinin) rahatça oturabileceği, tuvaleti ve telefonu bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olunduğunu gösterir belge (kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği, noter onaylı tapu senedi ya da yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge)

6- Merkez adreste kendisine ait veya kullanımı haiz en aç üç araçlık park yerinin olduğunu gösterir belge.

7-Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi ile 5 ve 6. maddelerde belirtilen evrak.

8-Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge

9-Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge

10- Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan en az 5 adet özmal otomobile sahip olunması zorunludur)

11- Taşıtlara ait zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçelerinin asılları

12- Kullanılacak iki adet sınır kapısının bildirildiği yazı

13- Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerinin bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.)

A2 Yetki belgesi, ticari amaçla otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, en az 5 adet özmal otomobile sahip olması zorunludur.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişiler kiralık araç çalıştıramaz.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, en az 40 bin Türk lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olmaları zorunludur.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin 8 yaşından büyük olmayan en az 5 adet özmal otomobile sahip olması zorunludur.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı (bina-tesis) nun bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun (müşterinin) rahatça oturabileceği, tuvaleti ve telefonu olan en az 30 m2 lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması veya söz konusu taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı (bina-tesis) nın bulunduğu ilçe/belde sınırları içinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce taşınmaz uygunluğun sağlandığına dair denetim yapılacaktır.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’den , diğer yerlerde ise ilgili trafik komisyonundan alınmış kararı bakanlığa sunmaları gerekmektedir.

A2 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek kişinin veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun ÜDY1 ve ODY1belgeli en az bir yöneticiye sahip olması gerekmektedir.

A2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişiler otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapabilirler.

A2 Yetki Belgesine en fazla 10 otomobil kaydedilir.

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan , adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri,sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri , değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

Kara sınır kapısı bulunan illerimizde faaliyette bulunmak üzere A2 yetki belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar , Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir.Bu bend kapsamında ilk defa A2 yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi müracaat tarihleri itibariyle , yetki belgesinin kullanabilecekleri sınır kapısının bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıl süreyle faal vergi kayıtlarının bulunması ve bu yetki belgesi kapsamındaki taşımacılık faaliyetine aynı ilde devam etmeleri şarttır.Bunun yanında , her bir sınır kapısı için düzenlenecek yetki belgesi sayısı 12 den fazla olamaz A 1 ve  A 2 yetki belgesi için başvuranların, ( c ) bendinde belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetlerinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ‘nden  , diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde söz konusu şartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

A2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmesi şarttır.

A2 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 1 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, pisikoteknik değerlendirme  belgesine de sahip olma şartı aranır.