Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)

Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

 • Yeni bir ürün üretilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
 • Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,

ifade etmektedir.

 • Yetkili Kuruluş  : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Başvuru Mercii : TÜBİTAK, TTGV
 • Yararlananlar    : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.
DESTEĞİN KAPSAMI

I.     AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi

Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerinin belli bir kısmının karşılanmasına yöneliktir.

 • Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Uygulamacı Kuruluş : TÜBİTAK
 • Temel Destek Oranı  : % 50
 • Azami Destek Oranı : % 60
 • Destek Süresi: 3 yıl

Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar şunlardır:

 • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen)
 • Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri
 • Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri
 • Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri.
 • Patent başvuru giderleri
II.     Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
 • Yetkili Kuruluş   : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • Destek Oranı : % 50

TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:

a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

 • Azami destek süresi: 2 yıl
 • Azami destek tutarı: 1 milyon $
b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.

 • Destek oranı : Proje giderlerinin tümü
 • Azami destek tutarı : 100.000 $
 • Azami destek süresi : 1 yıl
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.