Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

T

ehlikeli atık taşıma isteyen gerçek ya da tüzel kişillik öncelikle ne tip tehlikeli atıkları taşımak istediğine karar vermelidir. Araçların lisanslandırılma mantığı değişmemekle beraber, araçlarda olması istenen özellikler, taşınacak atığın türüne göre farklılık arz etmektedir. Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇŞİM) tarafından verilmektedir.

Tehlikeli Atık Taşıması Lisansı alacak olan firma ya da şahışların öncelikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş Karayolu Taşıma Yetki Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Eğer lisans almak isteyen kuruluş, kendi atıklarını geri kazanım/bertaraf firmalarına götürmek istiyorsa K2, başka firmaların atıklarını alarak geri kazanım/bertaraf firmalarına götürmek suretiyle ticari kazanç sağlanmak istiyorsa K1 belgesini alması uygun olacaktır. Yetki belgesinin alınmasının ardından aracı kullanacak olan sürücü için ADR (SRC5) sertifikası alınmalıdır. (Bazı ÇŞİM’ler her araç için 2 şöföre SRC5 belgesi alınmasını istemektedir.) SRC5 sertifikasından bir sonraki adım TSE Araç Proje Müdürlükleri’ne başvurulmasıdır. TSE Araç Proje Müdürlükleri, alınmak istenen tehlikeli atık taşıma lisansına göre, başvurusu yapılmış araçları, farklı kriterlere göre değerlendirmektedirler. Aşağıda alınmak istenen lisanslara göre TSE’nin aradığı evrak ve donanımları gösteren inceleme formları yer almaktadır.

Atık Yağ Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Atık Pil / Akümülatör Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Bitkisel Atık Yağ Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Tıbbi Atık Taşıma Aracı İnceleme Raporu

Tehlikeli Atık Taşıma Aracı İnceleme Raporu

TSE ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapılmalıdır. Lisanslandırma firmaya ve her araca ayrı ayrı yapılmaktadır. Yani firma lisans altında her aracın plakası yeralmaktadır.

a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
2) Aracın tipi,
3) Plaka numarası ve şasi numarası,
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.

b) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
4) Lisans alacak araçların plakaları,
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,
6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
7) Sigorta (Oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.Atık Yönetimi Genel Esasların Yön. Madde 12.)

8) Ulaştırmanın yetki belgesi,

İlgili belgelerin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edilmesinden sonra yapılacak denetim sonucunda gereklilikleri tamamlamış olan firmalara Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı verilir. Bu işlemler tamamlanması ile ilgili ortalama süreler aşağıda verilmiştir.

Yetki Belgesi Alınması – 1 Ay

SRC5 Sertifikası Alınması –  3 Ay

TSE Belgelendirilmesi – 2 – 4 Hafta

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Belgelendirilme – 2 – 6 Hafta

Atık Taşıma Belgesi Nasıl Alınır?

Ayrıntılı Bilgi için, http://tehlikelimaddetasimaciligi.blogspot.com/p/tehlikeli-atklarn-tasnmas.html blogu ziyaret ediniz..

Dökümanlar

katalogs-885-ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

katalogs-885-ATIK SIRALAMA katalogs-885-atık yağ izin süreci

katalogs-885-ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

katalogs-885-Atık Yönetim Planı katalogs-885-ATIKLAR

katalogs-885-BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

katalogs-885-F.32- Hurda atık formu…………..

katalogs-885-GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

katalogs-885-GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR katalogs-885-KATI ATIKLARIN KONTROLÜ

katalogs-885-YS-11-F01 ATIK YÖNETİM PROGRAMI

katalogs-1013-K2 YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

Bağlı Hizmetler