Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

B3 Yetki Belgesi Nedir?

B3 Yetki belgesi sadece kendi iştigal konusu ile ilgili personeli taşıma üzere, uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksat ile taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verile belge türüdür

B3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, ticari ve hususi olarak tescil edilmiş en az bir adet otobüse sahip olmaları gerekir. Taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler, yirmi yaşında büyük olamazlar. Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince on yaşından büyük olmamaları şarttır.

B3 Yetki belgesi sadece kendi iştigal konusu ile ilgili personeli taşıma üzere, uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksat ile taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilir.

B3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerde ve araçlarda bulunması gereken şartlar şunlardır:

 1. B3 Yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
 2. B3 Yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtların üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 3. B3 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.
 4. B3 Yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 5. B3 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Ayrıca yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 6. B3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/ kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 7. B3 yetki belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC1 türü mesleki yeterlilik belgesiyle , yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

B3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden istenen evrak ve belgeler şunlardır:

 1. Yetki belgesi başvuru formu (B3 yetki belgesinin düzenlenebilmesi için, araç sürücüsü dahil en az 8 personelin taşınması zorunludur.)
 2. Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
  • Nüfus cüzdanı örnekleri
  • Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 1. Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. Ticaret sicil gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. Ticaret sicil gazetesinin aslı, ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylanan örneği veya noter onaylı örneği olabilir.
 2. Oda sicil kayıt belgesi; ticaret odalarından, ticaret ve sanayi odalarından esnaf ve sanatkarlar odalarından birine kayıtlı oluğunu gösteren oda sicil kayıt belgesinin aslı.
 3. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını , vergi kimlik numarasını gösteren belge.
 4. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge.
 5. Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (en az bir adet otobüse sahip olunması zorunludur.)
 6. Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin aslı
 7. Yabancı ülkedeki firmaya ait ilgili ülke makamlarından alınan ve o ülkedeki Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğunca onaylanan , yabancı ülkedeki kurulu firmaya ait bilgiler(iş yeri adresi, işyerinin sahibi, iştigal konusu)
 8. Yabancı ülke firması ile yapılan ve yabancı ülkenin ilgili makamlarınca onaylanmış iş anlaşması/sözleşmesi
 9. Taşınacak personele ait nüfus bilgileri ile sigorta bilgileri
 10. Taşınacak personelin ilgili ülkedeki çalışma izinleri
 11. Taşınacak personelin mesleklerine, çalışma konularına ilişkin yeterlilik belgeleri
 12. Taşınacak personelin Türkiye‘ deki ikamet adresleri ile işyerinin Türkiye’deki ikamet adresi
 13. Araç sürücülerine ait nüfus bilgileri ve sigorta bilgileri ile sürücülerin Türkiye’deki ikamet adresleri.
 14. Kalkış ve varış noktaları arasında takip edilen taşıma güzergahı (harita üzerinde açık bir şekilde gösterilecek), kullanılacak sınır kapısı, taşıma güzergahının toplam mesafesine ait bilgiler.
 15. Sefer saatleri bilgileri (günlük kalkış, sınır kapısından geçiş ve yabancı ülkedeki işyerine varış saati açıkça belirtilecek)
 16. Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin bakanlıkça incelenmesinden sonra,yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.)

B3 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

Taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler, yirmi yaşından büyük olamazlar. Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince on yaşından büyük olmamaları şarttır.

B3 Yetki belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler bu belge ile sadece uluslararası ve yurt içi kendi personelini taşıma faaliyetinde bulunabilirler.

B3 Yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde sermaye şartı aranmaz.

B3 Yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden alan/depo (merkez) ve alan/depo (şube) şartı aranmaz.