Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

G2 Yetki Belgesi

G türü yetki belgesi, ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • G1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara
 • G2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklar,
 • G3 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara
 • G4 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir
G2 YETKİ BELGESİ NEDİR?

G2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. G2 yetki belgesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının olması bununla birlikte 30 bin Türk Lirası sermayeye sahip olması gerekmektedir.

G2 yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi başvurusu ve faaliyeti süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları gerekmektedir.

G2 yetki belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, sadece C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler. Ayrıca yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.

G2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında acentecilik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

G2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

G2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • G2 türü yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler.
 • G2 yetki belgesi için başvuranların, 30 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, ayrıca C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.
 • G2 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.
 • G2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.

G2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Kuruluş, en son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti (sermaye 30.000 TL)
 3. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 4. En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 5. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C kimlik numaraları (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile var ise ayrıca dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimli numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 6. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenilmesi halinde görüldükten sonra iade edilecektir)
 7. Yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve bir kamyonet yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait kira kontratının aslı veya onaylı tapu fotokopisi
 8. Varsa C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
 9. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
 • Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler
 • Acentelik sözleşmelerinin, tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yer, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
 • G2 yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

G2 yetki belgesi sahipleri, G2 yetki belgelerinin yenilenmesi için G2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. G2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

G2 yetki belgesi yenileme ücreti; G2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

G2 yetki belgesini yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin hazırlanması gereken evraklar şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi yenileme başvuru dilekçesi
 2. En son sermaye, temsil, ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti
 3. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 4. En son temsil ve ilzama yetkili kişiler adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü
 5. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C kimlik numaraları (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaraları) yabancı uyruklu varsa ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 6. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesinde adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenildiği takdirde görüldükten sonra iade edilecektir)
 7. Yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve bir kamyonet yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait kira kontratının aslı veya onaylı tapu fotokopisi
 8. Varsa C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
 9. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.

Alınan belge firmanın esas iştigalini kapsamıyor ve firma iştigaline uygun olan belgeyi almak istiyorsa bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesi, istenilen belgenin genel ve özel şartları sağlanarak ve aradaki fiyat farkı ödenerek değiştirilebilir.

Yetki belgesine sahip olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

G2 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin vergi oda kaydının olması bununla birlikte 30 bin Türk Lirası sermayeye sahip olması gerekmektedir.

G2 yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi başvurusu ve faaliyeti süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

G2 yetki belgesi sahipler, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.

G2 yetki belgesi sahipleri bu belge ile uluslararası ve yurt içi taşıma acenteliği yapabilirler.

G2 yetki belgesi sahipleri, C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler.