Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Garanti Marka

G

aranti Markası, farklı işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan ayırt edici işarettir.

Garanti markasının temel özelliği, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Ancak; garanti markasının sahibi, hem markayı kullanan hem de kontrol eden durumunda olamamaktadır. Bu nedenle, garanti markaları, marka sahibine ekonomik olarak bağlı olan işletmeler tarafından kullanılamamaktadır. Bu durum sadece garanti markası sahibi şirketin yönetimine hakim olduğu diğer şirketler değil, tarafsız bir denetim yapılmasının beklenemeyeceği diğer hallerde de söz konusu olmaktadır. Bu açıdan garanti markası tescilinden doğan hakların ticari marka tescilinden doğan haklara oranla daha farklı bir yapı sergilediği açıkça söylenebilecektir.

Ayrıca; garanti markası, belirlenen standartları karşılayan her işletme tarafından ken­diliğinden kullanılamamaktadır. Sadece, marka sahibince izin verilen işletmelerce kullanılabilmektedir. Ancak, İsviçre Marka Kanunu’nda, markanın karakteristik özelliklerini taşıyan bir tarafa, marka sahibinin izin vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Nitekim, konu ile ilgili Türk Patent Enstitüsü’nde görevli bir yetkili ile görüşülmüş ve kendisinden de şartnamedeki şartları taşıyan her işletmeye marka sahibince izin verilmesi gerektiği yönünde bilgi alınmıştır. Başka bir ifade ile,  her ne kadar doktrinde garanti markasının yalnızca sahibince izin verilen işletmelerce kullanılabileceği belirtilse de gerek uygulamada ve gerekse bu yöndeki sorunların çözümü amacıyla yargıya intikal eden hallerde, garanti markalarının ürünleri belli standartları taşıyan herkes tarafından kullanılabileceği yönünde bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün olmaktadır.

Garanti markası için başvurusu yapılırken ise, markanın kul­lanma usul ve esaslarını belirleyen bir “teknik yönetmelik” verilmesi ge­rekmektedir. Bu yönetmelik, markanın ga­ranti ettiği mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılmasının ne şekilde kontrol edileceğini ve gerektiğinde uygulanacak cezaları içerir. Ayrıca; garanti markası kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı da kontrol edilmelidir.

“Garanti marka” sını “ortak marka” dan ayıran en belirgin fark, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Oysa ortak marka, belirli işletmelerce kullanılan markalardır.

Garanti markasının tescili için; tescil başvurusu yapılırken, markanın kullanma usul ve esaslarını belirleyen bir ‘teknik yönetmelik’ verilmesi gerekmektedir.

“Garanti markası teknik yönetmeliği” ; markanın mal veya hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerini, markanın kullanımına ilişkin kontrol hükümlerini, aykırı kullanımlarda verilecek cezaları belirtmesi gerekir.

Garanti markası kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı, ayrıca kontrol edilmelidir.

Garanti Marka Başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Markanın usul ve esaslarını belirleyen teknik yönetmeliğin verilmesi,
  • Markanın mal ve hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerinin belirlenmesi,
  • Kontrol hükümlerinin belirtilmesi,
  • Cezai yaptırımların belirlenmesi gerekmektedir.
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.