Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Güvenlik bilgi formu GBF Nedir?

M

SDS ismini İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu’ dur. Türkçe kısaltması GBF’dir.

Kimyasalların kullanım ve depolanma süresinde meydana gelebilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini yok etmek, en aza indirgemek çalışmaların en önemli parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara verilen isimdir.

GBF ana başlıklar;

 • Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,
 • Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,
 • Tehlikelerin Tanıtımı,
 • İlk Yardım Tedbirleri,
 • Yangınla Mücadele Tedbirleri,
 • Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
 • Elleçleme ve Depolama,
 • Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,
 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 • Kararlılık ve Tepkime,
 • Toksikolojik Bilgi,
 • Ekolojik Bilgi,
 • Bertaraf Bilgileri,
 • Taşımacılık Bilgileri,
 • Mevzuat Bilgileri,
 • Diğer Bilgiler.

Bir GBF 16 başlıktan meydana gelmektedir.

Bu bölümde kimyasalın üreticisinin /pazara verenin ticari unvanı, iletişim bilgileri, kimyasalın kulanım alan(lar)ı, acil durumlarda başvurulacak kişi ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekir. UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) ve sağlık hizmetlerine ait ücretsiz hatların verilmesi de yerinde olacaktır.

Kimyasalın hangi risklere sahip olduğunu bu bölümde görebiliriz. Bu bölüm, yönetmelikte verilen sınıflandırma kriterlerine uygun olarak hesaplanır. Bu hesaplama sertifikalı ve yeterli tecrübe sahibi kişi tarafından titizlikle yapılmalıdır. GBFnin temel kısmıdır ve diğer bölümlerin nasıl doldurulacağını burada verilen sınıflandırma belirler. Sınıflandırma yönetmelikte verilen R ibareleri ve açık ifadeleriyle birebir aynı olmalı, farklı anlamlar oluşturabilecek başka kelimeler kullanılmamalıdır.
Bu bölümün 2. sırada olmasının amacı, kimyasal madde veya karışımın riskini GBFnin ilk sayfasında görebilme kolaylığı sağlamasıdır.

Bölüm 2’de çeşitli risklerin ortaya çıkmasına neden olan ve maruziyet değerine sahip maddeler, kendilerine ait R ibareleriyle, EC/CAS no.larıyla ve kullanım oranlarıyla (aralık olarak verilebilir) belirtilir. Buradaki R ibareleri açık ifadelerle bölüm 16’da verilir.

Kimyasalın göz-cilt ile teması veya kimyasalın solunması ve yutulması durumlarında alınması, uygulanması önerilen ilk yardım tedbirleri belirtilir. Ayrıca bu maruziyetlerin gerçekleşmesi halinde hangi semptomların ortaya çıkabileceği, eğer biliniyorsa belirtilir. Hekime önerilerde bulunulabilir.

Kimyasalın çeşidine göre yangına müdahale yöntemleri ve teçhizatı farklılıklar gösterir. Alevlenen ve patlayan kimyasallara farklı, toksik kimyasallara, çevre zararlısı olanlara farklı söndürme yöntemleri uygulanır ve yine kimyasalın türüne göre değişik malzeme ve teçhizat kullanılır. Bu bölümde kimyasalın niteliğine, depolandığı alana, etrafındaki diğer kimyasallara uygun önerilerde bulunulur. Örneğin, alevlenen ürünler için basınçlı su ile müdahale önerilmez, bu tür bir müdahale yangının dağılmasına ve daha da yayılmasına neden olabilir.

Kişisel korunmaya yönelik olarak, müdahale sırasında alınacak tedbirler ve koruyucu teçhizat önerileri verilir. Bu öneriler kimyasalın sınıflandırmasına uygun olmalıdır. Örneğin, patlayıcı veya alevlenen kimyasallar için ateşleyici kaynakların uzak tutulması önerilir. Özellikle çevre için tehlikeli sınıflandırılmış maddeler olmak üzere toprak, su kaynakları ve kanalizasyon sistemine etkileri ve alınması gereken önlemler belirtilir. Döküntüleri temizleme yöntemleri, kullanılması gereken temizleyici malzemeler önerilir. Mümkünse bu öneriler büyük ve küçük miktar dökülmeler için ayrı ayrı verilir.

Kimyasal ile her türlü temas halinde olanlar (üreten, işleyen, taşıyan, depolayan) için tedbirler verilir. Kullanılması veya kullanılmaması gereken teçhizat önerilir. Yapılması veya yapılmaması gereken işlemler anlatılır. Örneğin, aşındırıcı bir kimyasal elleçleniyorsa, uygun göz ve cilt koruyucu, göz yıkama istasyonu önerilebilir. Depolama için uygun ortam, beraber depolanmaması gereken kimyasallar, kimyasalın depolanmasına uygun kap materyali belirtilir. Örneğin kuvveti asidik bir ürünün kuvvetli bazik kimyasallarla depolanmaması tavsiye edilir.

Kimyasalın işlendiği işyeri ortamı için önerilerde bulunulur. Belirlenmiş işyeri maruziyet limitleri varsa, bu bölümde verilmelidir. Belirlenmiş resmi maruziyet değerlerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini belirtmek isterim. Kimyasallar ile çalışmada işçileri koruyucu el, cilt, göz, solunum koruyucu teçhizat gerekiyorsa belirtilir. İşyeri ortamının kimyasala maruz kalmaması için uygun havalandırma sistemi belirtilir. Örneğin solunması halinde tahriş edici bir kimyasal elleçleniyorsa, dış atımı kuvvetli bir havalandırma ve gerekirse, A/P tipi solunum koruyucu önerilir. İşyerinde kimyasalın elleçlenmesi sırasında uyulması gereken kurallar ve hareket tarzı anlatılır.

Kimyasal maddeye, eğer ürün ise kimyasal karışıma ait fizikokimyasal veriler yazılmalıdır. Örneğin alevlenen ürünler için parlama noktası, kaynama noktası önemlidir. Aşındırıcı kimyasallar için pH değeri, sıvı olması maruziyet riskini arttırıyorsa, viskozite değeri önemlidir. Kimyasalı ilk görüşte tanımlayıcı olan renk, koku ve oda sıcaklığındaki hali (sıvı, toz vb.) gibi özellikler, belirtilmemesi için geçerli bir neden yoksa mutlaka belirtilmelidir. Belirtilmeyen başlıklar için “Bilgi yok, uygulanamaz” gibi bilgiler eklenmelidir.

Bu bölümde, kimyasalın kararlılığı hakkında bilgi verilir. Varsa kararlılığını bozan etkenler, reaksiyona girebileceği maddeler, kaçınılması gereken durumlar ve/veya maddeler, tehlikeli bozunma ürünleri belirtilir.

Şayet biliniyorsa, karışıma ait toksik dozlar, bilinmiyorsa da bileşenlerin kendilerine ait toksik dozları oral-dermal-soluma maruziyetleri dikkate alınarak verilir. Soluma-yutma-deriyle temas- ciltle temas halinde akut etkilerine dair bilgiler sunulur. Bilgi mevcut ise kronik etkileri ve ilgili otoriterler tarafından tanınan çalışmalar belirtilir. Bazı çalışmalar ilgili otoriterler tarafından tanınmasa da reddedilememektedir de. Bu çalışmalar da eklenebilir ve çalışmanın niteliği hakkında bilgi sağlanabilir.

Bu bölüm, özellikle çevreye yönelik tehlikesi olan kimyasal ürünler/maddeler veya içinde çevre zararlısı madde bulunan karışımlar için doldurulmalıdır. Kimyasalın çevre üzerindeki toksik etkisi, biyolojik parçalanabilme özelliği, toprakta veya sucul organizmalarda birikme özelliği hakkında bilgi verilir. Test çalışmaları varsa belirtilir. Kimyasalın su ve topraktaki davranışı hakkında bilgi verilir. Elimizde mevcut ise balık, su piresi, alg üzerinde yapılmış ekotoksikolojik doz çalışmaları ve toksik dozlar belirtilir.

Atık/kullanılmamış ürün ve boş ambalaj için uygun olan ve olmayan bertaraf etme yöntemleri belirtilir. Mümkünse 6 haneli atık kodu belirlenir ve bu bölüme yazılır. Yöntemler konusunda ilgili yönetmeliklere atıfta bulunulabilir.

Türkiye, BM uluslararası taşımacılık kurallarını kabul etmiştir. Ülkemizde kademeli olarak geçiş yapılmakta olup, 2014 itibariyle tüm kurallar uygulanmaya başlanacaktır. Bu bölüm konusunda uzman kişiler tarafından düzenlenmelidir. Taşımacılık sınıflandırması yapılırken, bölüm 2’deki risk sınıflandırmasında izlenilen yöntemden çok farklı bir yöntem izlenir. Bu bölümdeki bilgiler sayesinde ürüne ait taşımacılık etiketi oluşturulur ve nakliye firmaları bu bilgilere dayanarak kimyasalı nasıl nakledip nakletmeyeceklerine karar verir. Dolayısıyla yanlış bir sınıflandırma; fazladan nakliye, depolama ve sigorta maliyetlerinin ortaya çıkmasına olabilir.

Bu bölüm, kimyasalın etiket bilgilerini içermektedir ve ürün etiketinizde de aynen kullanılması gerekir. Sınıflandırma hesaplaması sonucu çıkan uygun R ibareleri ve bunların açık ifadeleri, bu R ibarelerine karşılık kullanılması gereken uygun S ibareleri ve açık ifadeleri, varsa sembol(ler) belirtilmek zorundadır. Ayrıca, kimyasala ait uygun yönetmeliklere atıflar bu bölümde yapılır.

Bölüm 3 ve 15’de belirtilen tüm R ibareleri ve açık ifadeleri verilir. Kimyasala ait ilave bilgiler, GBFde kullanılan kısaltmaların açıklamaları, hazırlayan kişi bilgileri bu bölümde sunulabilir.

Doğru ve nitelikli hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formları, kimyasallar kaynaklı iş kazalarının önlenmesi için işyerinizdeki güvenilir kaynaklar olacaktır.