Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

H2 Yetki Belgesi

H türü yetki belgeleri ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilen yetki belgesi türüdür. Faaliyetin şekline göre H1 ve H2 olmak üzere ikiye ayrılır:

 1. H1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilmektedir.
 2. H2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilmektedir.
H2 Yetki Belgesi Nedir?

H2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türüdür. Bu belgeye araç eklenememektedir.

H2 yetki belgesi almak isteyenlerin vergi ve oda kaydının olması gerekmektedir. H2 yetki belgesi için 40.000 TL sermaye ve bu iş için uygun bir büronun kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

H2 yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. C1 ve C2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

H2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilir.

H2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

H2 yetki belgesine sahip olanlar bu belge ile, uluslararası ve yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapabilirler. Bu belge ile başka faaliyette bulunamazlar.

H2 yetki belgesi, ticari maksatla uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda H2 yetki belgesi için başvuranlarda aranan şartlar şöyledir:

 1. H2 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler.
 2. H2 türü yetki belgesi sahipleri, C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
 3. H2 yetki belgesi için başvuranların 40.000 TL sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

H2 yetki belgesi müracaatında istenen evraklar şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru formu
 3. Kuruluş, en son sermaye, temsil ilzam ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (sermaye en az 40.000 TL olmalıdır)
 4. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi
 5. Komisyoncu gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir) (A.Ş ve kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin.)
 6. En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 7. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin T.C kimlik numaraları beyanı), yabancı uyruklu olan varsa ayrıca müsdeniat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 8. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenilmesi halinde görüldükten sonra iade edilecektir.) Bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunacaktır.
 9. Vergi dairesi ve vergi numarasının bildirilmesi

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesinini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

H2 yetki belgesi sahipleri, H2 yetki belgelerinin yenilenmesi için H2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. H2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

H2 yetki belgesi yenilenmesinde istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. H2 yetki belgesi aslının iadesi
 3. Kuruluş ve değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı örneği
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Temsil yetkili imza sirküsü aslı
 6. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları yazılı nüfus cüzdan fotokopisi ve adli sicil belgesi aslı
 7. Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Asgari 40.000 TL sermaye belgelendirilmesi gerekmektedir.

H2 yetki belgesi yenileme ücreti, H2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

H2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az 40 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları gereklidir.

H2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının bulunması, bununla birlikte yapacağı faaliyete uygun bir büronun kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

H2 yetki belgesi sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.