Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

İş Güvenliği Eğitimleri

1

5 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’E göre;

İşveren madde 5’e göre;
(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(3) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

İşveren MADDE 6’ya göre;

(1) İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

EĞİTİM SÜRELERİ

MADDE 11’e göre;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

 • Kimya Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Çimento Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Tersane Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İnşaat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Sağlık Sektöründe İs Sağlığı Ve Güvenliği
 • Plastik Endüstrisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Petrol Ve Doğal Gaz Arama Ve Çıkarma Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Otomobil İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Gazlı Ortamlarda Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı

Çalışanların iş sağlığı ve Güvenliği Konusunda bilgilendirilmesi, Gazlı Ortamlarda çalışmada meydana gelen tehlikelerin ve risklerin en aza indirilerek çalışmaların sağlıklı yapılmasının sağlanması.

Eğitimin İçeriği

1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Operatör Kimdir?
6. Gaz Grupları, Gazların Tanımlanması
7. Doğal Gazın Riskleri
8. Gaz Zehirlenmesinde Yapılacak İlk Yardımlar
9. Ölçüm Cihazları ve Gaz Ölçümleri
10. Kimyasalların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Gaz Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Mesleki hastalıklar
13. Kazaların İncelenmesi

Kimler Katılmalı

Firmada Çalışan Bütün Personel

Eğitimin Amacı

Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması. Mermer ocaklarındaki iş kazaları ve risklerin en aza indirilerek çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.

Eğitimin İçeriği

1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Operatör Kimdir?
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Barikatlama ve Levhaların tanımlanması
8. Maden Ocaklarında Yer Altı İşleri
9. Patlayıcı Maddelerin Tanımlanması ve Önlemleri
10. Havalandırmalar
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Maden Ocaklarında Karşılaşılan Mesleki hastalıklar
13. Vinçle Çalışmalar
14. Elle Taşıma Teknikleri
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Mermer Ocaklarında Çalışan Bütün Personel.

Eğitimin Amacı

Hastanelerde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi. Hastanelerde karşılaşılan risklerin tanımlanması ve oluşacak kazaların en aza indirilmesi. Çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.

Eğitimin İçeriği

1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Türkiye de İş Kazaları Nelerdir.
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Merdiven Kullanımı
14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi

Kimler Katılmalı

Firmada Çalışan Bütün Personel

Eğitimin Amacı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilmesinin sağlanması. Yemekhanelerde karşılaşılan risklerin azaltılması ve kazaların en aza indirilmesi.Çalışma ortamının sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi.

Eğitimin İçeriği

1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Kesici Aletler ve Kullanımı
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Merdiven Kullanımı
14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi

Kimler Katılmalı

Firmada Çalışan Bütün Personel

Eğitimin Amacı

Vinçle çalışma yapan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi.Çalışma alanında bulunan tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, kazaların en aza indirilerek, çalışmaların sağlıklı şekilde işlemesinin sağlanması.

Eğitimin İçeriği

1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. El Aletleri ve Kullanılması
6. Operatör Kimdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Barikatlama-Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Ortamdaki Risklerin Fotoğraflarla İncelenmesi

Kimler Katılmalı

Operatörler

Eğitimin Amacı

İş yerlerinde kimyasallardan dolayı doğacak olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları kimyasallar konusunda bilgilendirerek verimli çalışma ortamının sağlanması.

Eğitim İçeriği
 • Kimyasal Nedir?
 • Tehlikeli Kimyasallar
 • Kimyasal Riskler
 • Sağlık Riskleri
 • Güvenlik Riskleri
 • Kimyasallarla İlgili Mevzuat ve Uygulamaları
 • MSDS ler
 • Parlamadan Korunma Dökümanı
Eğitim Amacı

İşyerlerinde, elektrikli ortamlarda çalışmada personelin güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği
 • Elektrik İşlerine Başlamadan Önce Alınacak Önlemler
 • Elektriğin İnsan Vücudu Üzerindeki etkileri
 • Statik Elektrik ve Önleme Yolları
 • Bina İçi Tesislerindeki Elektrik Aksamları
 • Elektrikli El Aletleri
 • Elektrik Kazalarından Korunma Yolları
 • Elektrik Kazalarında İlk Yardım
Eğitim Amacı

Eğitimin amacı, işyerinde sağlıklı depolama sağlanması ve depolamadan kaynaklanan risklerin minimuma , %0 a indirmek,

Eğitimin İçeriği
 • Depo Yönetimi
 • Depo Sistem Elemanları
 • Depo Tasarımı
 • Depolama ve Envanter Yönetimi
 • Lojistik Süreçler Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Dış Kaynak Yönetimi
 • Nakliye Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Seviye Performans Ölçümleri
 • Seviye Süreç Ölçümleri
 • Seviye Süreç Elemanları
 • Seviye Uygulamaları
Eğitim Amacı

Personelin bakım onarım işlerinde meydan gelecek olan iş kazalarını gidermek ve en aza indirmek. Oluşacak olan mesleki hastalıkların önlenmesi

Eğitimin İçeriği
 • Rekabet Ortamında Bakım ve Onarımın Önemi
 • Makinelerde Oluşan Hataların Önlenmesi
 • Bakım ve Onarımda Meydana Gelen Kazalar
 • Makinelerde Çalışma Ortamları
 • Operatörler
 • Bakım ve Çeşitleri
 • Çalışma Ortamındaki Ekipmanlar ve Güvenliği
 • Arıza Bildirim Formu
 • Resimlerle Makine Bakım
Eğitim Amacı

Elle Taşıma İşlerinde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Meydana Gelen İş Kazalarının % 0 a indirilmesi. Çalışma Ortamlarında ki Mesleki Hastalıklarla ilgili personelin bilgilendirilmesi ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi

Eğitimin İçeriği
 • Azami Ağırlık
 • Elle Taşıma İlgili Kanunlar
 • Elle Taşıma Risklerinin Tanınması
 • Yük Kaldırma
 • Yükün Elle Taşınmasında Dikkat Edilecekler
 • İtme ve Çekme
 • Elle Taşımada İstatistiki Veriler
 • Elle Taşımada İnsan Faktörü
 • Elle Taşıma da Karşılaşılacak Görev Talimatları
 • Yönetimin Sorumlulukları
 • Çalışma Ortamının Özellikleri
 • Resimlerle Risk Faktörleri Gösterilmesi
Eğitim Amacı

Çalışma alanlarında bulunan Taşeron firmalarla çalışmada oluşacak olan tehlike ve risklerin minimuma indirilmesi ve çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması

Eğitimin İçeriği
 • Tedarikçi ve Taşeron Kavramı
 • Yasal ve Diğer Şartlar Açısından Kuruluşun Sorumlulukları
 • Tedarikçi ve Taşeron Yükümlülükleri
 • Terimler ve Tanımlar
 • Tedarikçi ve Taşeron Yönetim Esasları
 • Seçme ve Değerlendirme Yönetim Esasları
 • Tedarikçi Taşeron İlişkilerinde Kalite
 • Performans Değerlendirme
 • Grup Çalışması
Eğitim Amacı

İş yerlerinde Sorumlu denetimcilerin Gerekli bilgilendirme yapılarak sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği
 • İSG Sorumlu Personelin Yetkinlikleri
 • İSG Sorumlu Personelin Görev ve Sorumlulukları
 • Çalışma Alanları ve Riskleri
 • Atık Yönetimi
 • Risk Uzayı
 • İSG Sorumlusunun Kontrol Hususları
 • İSG Sorumlu Personelin Görev Tanımı
Eğitim Amacı

Kapalı Alanlarda meydana gelecek olan tehlikelerin personele tanıtılması ve oluşacak iş kazlarının en aza indirilmesi. Kapalı alan mesleki hastalıklarının % 0 a indirilmesi

Eğitimin İçeriği
 • Gündem
 • Sınırlı Alanlar
 • Sınırlı Alan Tehlikeleri
 • Atmosfer Çeşitleri ve Tehlikeleri
 • Kapalı Alanlarda Alet Kullanımında Tehlike
 • Termal Tehlikeler
 • Sınırlı Alan Tehlikelerinin Kontrolü
 • Donanım Tehlikelerinin Kontrolü
 • Isıdan Kaynaklanan Tehlikelerin Kontrolü
 • Kimyasal Tehlikelerin Kontrolü
 • Resimlerle Tehlikelerin Tanıtılması
Eğitim Amacı

Laboratuarlarla çalışmada meydana gelecek olan iş kazaları hakkında çalışanlara gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve gerçekleşen mesleki hastalıkların % 0 a indirilmesi, oluşan iş kazalarının önlenmesi

Eğitimin İçeriği
 • Laboratuvarda Genel Kurallar
 • Laboratuvar Alet/Ekipmanın Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar
 • Laboratuvarda Çalışma Kuralları
 • Güvenlik Bilgi Formları
 • Uyarı İşaretleri Tanıtımı
 • Yangın Söndürme ve Önleme Tedbirleri
 • Yangın Söndürücülerin Kullanımı
 • Modellerine Göre Yangın Söndürücülerin Kullanımı
 • Yangına Karşı Laboratuvar Güvenliği
 • Yangının Nedenleri
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
 • Laboratuvar İçin Temel İlkyardım Bilgileri
Eğitim Amacı

Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin ekranlı araçlarda meydana gelen kazaların tanıtılması ve kontrolünün sağlanması. Oluşacak olan mesleki hastalıkların minimuma(%0) indirilmesi

Eğitimin İçeriği
 • İlgili Yönetmelik ve Tanıtılması
 • Ekranlı Araçlarda İşverenin Sorumlulukları
 • Ekranlı Araçlardaki Ekipmanların Tanıtılması
 • Ekranlı Çalışma Araçlarında Aranacak Asgari Gerekler
 • Ekranlı Araçlardaki Tehlikeler
 • Ekranlı Araçlardaki Tehlikelerin Giderilmesi
 • Ekranlı Araçlardan Korunma Yolları
Eğitim Amacı

Kaynak işlerinde çalışma yapan personelin, yapılan işle ilgili olarak karşılaşacağı tehlikeler hakkında bilgilendirme yapılması ve oluşacak olan kazaların önlenmesi. Kaynak İşlerindeki mesleki hastalıkların en aza idirilmesi

Eğitimin İçeriği 
 • Kaynak Nedir?
 • Kaynak Çeşitleri
 • Kaynak ve Kesim İşlerindeki Tehlikeler Nelerdir?
 • Maruz Kalınan Riskler Nelerdir?
 • Kaynak İşçilerinin Riskleri
 • Elektrik ve Tehlikeleri
 • Elektrik Çarpmasına Karşı Alınacak Önlemler
 • Zararlı Işınlar
 • Zararlı Gazlar
 • Diğer Tehlikeler
 • Resimlerle Kaynak İşlemleri
Eğitim Amacı

İş kazalarının dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanan süreçlerinin önlemesi.Personelin bedensel, davranışsal ruhsal olarak sağlıklı olması

Eğitimin İçeriği
 • Kişisel Gelişim Sistemleri
 • Kişisel Gelişim
 • İlişkiler
 • İletişimler
 • Durum ve Duygu Arasındaki Farklar
 • İletişim Tarzları
 • Oyunlar
 • Resimlerle Güvenli Davranışlar
 • TDI Sınıflandır
Eğitim Amacı

İş yeri ve çalışma ortamlarındaki uyarı ikaz levhaları hakkında personele gerekli bilgi verilmesi ve oluşacak olan kazaların en aza indirilmesi

Eğitimin İçeriği

İş Verenin Yükümlülüğü

İşaret Levhalarının Temel Niteliği

Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

Engeller, Tehlikeli yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler

Işıklı İşaretler

Sesli İşaretler

Sözlü Haberleşme

El İşaretleri

Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı ve Bakımı

Eğitim Amacı

Basınçlı Alanlarda çalışma yapan personele gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve meydana gelecek olan iş kazalarının en aza indirilmesi. Basınçlı kaplarda meydana gelmiş olan mesleki hastalıkların önlenmesi

Eğitimin İçeriği
 • Basınçlı Kap Çeşitleri
 • Basınçlı Kaplarda Meydana Gelebilecek Tehlikeler
 • Genel Olarak alınması Gerekli Önlemler
 • Kompresörlerde Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri
 • Kazanlar
 • Kazan Patlaması Sebepleri
 • Otomatik Kontrol Sistemleri
 • Alarm Elemanları
 • Kazan Dairesinde Alınması Gerekli Önlemler