Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

I

SO 14001 standardı 1994 yılında BS 7750 adıyla BSI tarafından yayınlanmıştır. Daha sonra ISO 14000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından 1996 yılında Uluslararası Standart olarak yayınlanmış ve 2004’te revize edilmiştir (ISO 14001:2004).

Yeni standart revize edilerek ISO 14001:2015 olarak Eylül 2015’te son hali ile yayınlanmıştır.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemidir.
 • Her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.
 • ISO 14001, Çevresel performansın kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri – Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
 • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları – Genel Prensipler
 • ISO 14031 Çevre Yönetimi – Çevre Performans Değerlendirilmesi – Kılavuz
 • ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme – İlkeler ve Çerçeve
 1. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum artar.
 2. Çevresel performans artar.
 3. Market Stratejileri ortaya çıkar.
 4. Uluslar arası rekabette avantaj sağlar.
 5. İşletmenin itibarı ve Pazar payı artar.
 6. Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masraflar azalır.
 7. Verimlilik artar.
 8. Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak kaza vb. ile sonuçlanan olaylar azalır.
 9. Kirlilik kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve azaltılır.
 10. Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanır.
 11. İzin ve yetki belgelerinin alınması kolaylaşır.
 12. Global pazarda kabul edilebilirlik sağlanır.
 13. Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 14. Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 15. Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.
 16. Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.
 17. Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 18. Çevreye bırakılan atıklar azalır.

Endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları; ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

ISO 14001:2015 standardına göre sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar ise 01 Şubat 2016 tarihinden itibaren belgeyi alabilmektedirler.

 1. Öncelikle sistem kurulmalıdır.
 2. Risk değerlendirmeleri yapılmalı ve denetimler gerçekleştirilmelidir.
 3. Risk değerlendirme denetimi sonrası rapor hazırlanmalıdır. Raporda ele alınması gereken tedbirler tespit edilir.
 4. Maliyet çalışmaları yapılmalıdır.
 5. Sonrasında geri dönüşüme kazandırılabilecek atık maddeler varsa bunlar üzerinde neler yapılabileceği görüşülmelidir. Tüm görüşmeler üst yönetim düzeyinde gerçekleştirilir. Alınacak kararlara göre bir çevre yönetim sistemi meydana getirilir.
 6. ISO 14001 belgesi almak için prosedürler düzenlenerek yayınlanır.
 7. Atık yönetim sistemi prosedürler ile anlaşılır olarak belirtilir.
 8. Süreç ve dokümantasyon yapısı hazırlığından belirli bir süre sonra belgelendirme denetimi yapılarak firma ISO 14001 belgesini almaya hak kazanır.

ISO 14001:2004 ÇYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmeleri, gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanmalıdır. Belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

 • Genel gereksinimler,
 • Çevre politikası,
 • Planlama,
 • Uygulama ve Operasyon,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 1. Yükümlülük Altına Girme ve Politika:Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
 2. Planlama:Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
 3. Uygulama ve İşlem:Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.
 4. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet:Kuruluş, çevre çalışmaları ve bu çalışmalardaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
 5. Gözden Geçirme ve Geliştirme:Kuruluş, genel çevre çalışmalarını ve bu çalışmalardaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

Sürekli gelişme: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

Çevre boyutu: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

Çevre etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

Çevre politikası: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

Kirlenmenin önlenmesi: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

Sürdürülebilir kalkınma: Mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

Hayat boyu değerlendirme: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.