Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

İstihdam Yardımı-2000/1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ
KAPSAM YÜRÜTME:

Ekonomi bakanlığının kontrolü altındadır.Hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir.

KAPSAMI

SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;

 1. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i,
 2. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle karşılanır.

Bir SDŞ’ye, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.

ÖDEME CİNSİ

Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olması gerekmekte olup, döviz cinsinden düzenlenmiş belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

AMAÇ

Madde 3- Bu İstihdam Yardımı Programı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların brüt maaşlarının 1 (bir) yıl süreyle % 75 oranında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.

KİME VERİLİR?

İstihdam edilecek elemanların, yurt içi ya da yurt dışında işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslar arası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. konular ile mühendislik veya yabancı dil alanında yüksek öğrenimli olmaları gerekmektedir.

İstihdam edileceği alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan elemanların istihdamında ise mezun olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen esaslar aranmaz.

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA

Madde 4- İstihdam Yardımı kapsamında destek talebinde bulunacak şirketler başvurularını sözleşme tarihinden itibaren 2’şer aylık dönemler itibariyle, Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yaparlar.

BAŞVURU NASIL OLMAKTADIR?

İstihdam yardımı talep eden Şirket ilk başvurusunda,

 • “Şirket Başvuru Formu” ile “Eleman Başvuru Formu”nu,
 • Şirket yetkililerine ait noter onaylı imza sirkülerini,
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Maliye Bakanlığı’na muhatap taahhütnameyi
 • İstihdam edilen kişilerin yüksek öğrenimlerini gösterir, diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı ya da DTM tarafından aslı görülerek onaylanmış örneğini,
 • Şirket ile eleman arasında imzalanan iş sözleşmesini, (sözleşmenin süresinin en az 18 ay olması şartı aranır.)
 • Sözleşme tarihinden önce söz konusu elemanın istihdam edilmediğinin tevsik edilmesini teminen, sözleşme tarihinden önceki 2 aylık döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
 • Sözleşme tarihinden sonra söz konusu elemanın istihdam edildiğinin tevsik edilmesini teminen, sözleşme tarihinden itibaren destek talebinde bulunulan döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
 • İstihdam edilen elemanın sözleşme tarihinden itibaren 2 aya ilişkin ücretini gösterir ücret tahakkuk bordrolarını,
 • İstihdam edilen elemanların varsa, yabancı dil seviyelerini gösteren belgeyi, (KPDS, Toefl v.b.) Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz eder.
İNCELEME NASIL OLMAKTADIR?

Müsteşarlık şirket başvurusu kapsamında ibraz edilen belgeleri, sözleşme hükümleri, ücretlerin piyasa rayicine uygunluğu, istihdam edilen elemanın yabancı dil bilgisi ve istihdam edileceği alandaki tecrübelerini de dikkate alarak, ilgili Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları kapsamında inceler.

İncelemede, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında e-bildirge şeklinde olması durumunda SSK tarafından onaylı sureti, belgenin kağıt ortamında olması halinde, SSK’ya verildiğine dair belgenin asıl veya noterden onaylı sureti dikkate alınacaktır.

ONAY NASIL OLMAKTADIR?

Müsteşarlık, ibraz edilen belgelerin incelenmesini müteakip başvurunun uygun görülmesi durumunda, sözleşme tarihinden itibaren destek talebinde bulunulan dönem için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ödeme talimatı vermeden önce, başvuru sahibi firmadan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına dair belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmesini ister.

Söz konusu belgelerin ibrazından sonra Müsteşarlık ödenmesi uygun görülen meblağ için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ödeme talimatı, başvuru sahibi şirkete bilgi verir.

Şirketler ilk başvurularının uygun görülmesi durumunda, 2’şer aylık dönemler itibariyle,

 • Eleman ücret tahakkuk bordrosu
 • Destek talebinde bulunulan döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini, Müsteşarlığa ibraz ederler.
DESTEKLEME ESASLARI NEDİR?

İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.

Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları, her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.

ÖDEME NASIL OLMAKTADIR?

Destek tutarlarının Dolar karşılığının belirlenmesinde, sözleşme tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar alış kuru esas alınır. Sözleşmelerde istihdam edilen kişilerin ücretlerinin Türk Lirası olarak belirtilmesi zorunludur.

TAKİP NASIL YAPILIR?

Şirketlerin destek süresi içinde anılan destekten etkin bir şekilde yararlanmadığının tespit edilmesi halinde, verilen destek durdurulur.

Bir yıllık destek süresinin bitiminden itibaren şirketler, istihdam desteği verilen kişilerin istihdamına devam edildiğini gösterir şekilde iki ay üst üste Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Müsteşarlığa bildirirler.

DİĞER ESASLAR NELER?

İstihdam Yardımı Uygulama Programının başlamasından sonra Şirket ile istihdam edilen yönetici/eleman/elemanlar arasında meydana gelebilecek tek taraflı ya da karşılıklı ihtilaflar sonucunda Sözleşmenin hukuki geçerliliğini kaybettiği veya Şirket tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti durumlarında ‘’6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ hükümleri uygulanacaktır. Böyle durumlarda Sözleşme otomatik olarak feshedilmiş sayılacaktır.

İstihdam Yardımı çerçevesinde istihdam edilen yönetici/eleman/ elemanların, işe başlamasından itibaren 1 (bir) yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın Şirketten ayrılması veya Sözleşmenin tek taraflı feshetmesi durumunda, başka bir uygulama programında yer alabilecek başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şirket, böyle bir durumda, destek hakkı saklı tutularak yeni bir yönetici/eleman/elemanlar istihdam etme ve kalan süre için destekten yararlanma talebinde bulunabilir.

İstihdam Yardımından daha önce yararlanmış bir elemanın iş değişikliği nedeniyle başka bir şirkette istihdam edilmesi halinde, bu destek ödenmez.