Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

K2 Yetki Belgesi

K türü yetki belgeleri, yurt içi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Taşımanın şekline göre üç farklı türe ayrılır.

K1 Yetki Belgesi: Yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

K2 Yetki Belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara verilir.

K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilen belge türüdür.

K2 Yetki Belgesi Nedir?

K2 yetki belgesi sahip olduğu araçları kendine işinde kullanan, yük taşıyan şahıs veya şirketlerin alması gereken bir belgedir. K2 yetki belgesine sadece yük taşımak için imal edilmiş kamyonet, kamyon, römork, yarı römork cinsi araçlar eklenebilir.

K2 yetki belgesi sahibi sadece kendine ait bir türü taşıyabilir. Aldığı veya sattığı yükü kendine veya müşterisine taşıma bedeli ayrıca belirtilmeden taşıma yapabilir. Taşıma irsaliyesi kesemez ve taşımadan dolayı ücret alamaz. Aksi bir faaliyet tespit edilirse, belge ile faaliyeti dışında taşıma yapıldığından idari para cezası düzenlenebilmektedir.

K2 yetki belgesi kapasite şartı, en az bir birim taşıtın belgede kayıtlı olmasıdır. Birim taşıt kamyonet, kamyon ve çekici ile birlikte yarı römorku ifade eder. Tek başına çekici veya yarı römork birim taşıt sayılmadığından kapasite şartı sağlanmamış olur. Yetki belgesinin alma şartlarından birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri sebepler nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

K2 yetki belgesi almak isteyen şahısların vergi mükellefi olma zorunluluğu yoktur. Şirketlerde ise vergi mükellefi olması ve bununla ilgili herhangi bir belgeyi ibraz etmesi zorunludur. Yetki belgesine kaydedilecek araçların muayenesinin olması ve ruhsata işlenmiş olması istenmektedir. Ruhsat bilgileri emniyet kayıtlarıyla karşılaştırılarak ruhsat ve emniyet kayıtlarında uyuşmazlık olup olmadığı kontrol edilmekte ve uyuşmayan bilgilerin olması durumunda işlem yapılmamaktadır. Emniyet kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması halinde işlem yapılmaktadır.

Aracı veya araçlarının tümü kamyonet olan şahıs veya şirketler indirimli belge olan Yıldızlı K2 yetki belgesini alabilirler. Kapsamı K2 yetki belgesi ile aynıdır. Yıldızlı K2 yetki belgesi K2 yetki belgesi ücreti arasındaki ücret farkı ödenerek belge dönüşüm işlemi yapılır.

K2 yetki belgesi yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlara, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilir.

K2 yetki belgesi yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür, bu bağlamda bu belgeyi almak için başvuranlarda ve bu iş için kullanılacak araçlarda aranan şartlar şöyle sıralanabilir.

 • K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, faal vergi mükellefi olma şartı aranmaz.
 • K2 yetki belgesinde; ‘Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği: MADDE 14. Yetki belgesi almanın şartları’ ile belirlenmiş olan asgari kapasite şartını sağlayacak olan taşıtların, ticari olarak ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları şartı aranmaz. Ayrıca resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar içinde bu şart aranmayacaktır.
 • K2 yetki belgesi için başvuranların en az birim taşıta (kamyonet, kamyon, tur, kırkayak ve benzeri) sahip olmaları şarttır. K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar yaş şartı aranmadan kaydedilir.
 • K2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az bir birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin 34. fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinden %75 indirim uygulanır.
K2 Yetki Belgesi Kapsamındaki Araçların Kullanılacak Olan Şoförlerde Aranacak Nitelikler ve Şartlar

KTY, Madde 34:

1- Bu yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
 • Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları
 • 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananların, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları
 • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
 • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

2- Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (I) bendine belirtilen para cezası uygulanır.

K2 Yetki Belgesi Almak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt kartı
 3. En son temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 4. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı
 5. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
 6. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi ( en az bir birim özmal taşıtlara ait.)

K2 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:

 1. Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. İmza beyannamesi aslı
 3. C kimlik numarası beyanı
 4. Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/ taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın dört yüzü bir sayfada fotokopisi veya araç plakası ile tescil ser/sıra numarasının bildirilmesi
 5. En az bir birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir.

K2 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:

 1. Temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En az birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir.
 3. Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt / taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerliği emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın dört yüzü bir sayfada fotokopisi
 4. Sahip ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralarının olduğu kimlik fotokopileri veya T.C kimlik numaralarının beyanı
 5. En son temsil ilzam yetkilerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

K2 yetki belgesine taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşıt ruhsat fotokopisi
Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresin değiştiği tarihi gösterir yerleşim yeri belgesi aslı
 3. ergi dairesi değişti ise; kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesini geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

Ünvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 4. Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkilerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 5. Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi
 6. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ünvan Değişikliği İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile T.C kimlik fotokopisi
 3. Mevcut taşıtlara ait yeni ünvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi

Tüm yetki belgesi kayıplarında istenen evraklar aynıdır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Herhangi bir gazetede zayi ilanı

K2 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi aslı
 3. Taşıt belgesi aslı
 4. Taşıt kartı aslı
 5. Temsil ve ilzam yetkili imza sirküsü aslı
  • K2 Belgesine Araç İlave etmek için İlave Dilekçesini antetli Kağıtlarına kaşe imza yapmaları gerekmektedir.
  • K2 Belgesinden Araç Düşümü için (Satış yapılmış ise) Düşüm Dilekçesini antetli Kağıtlarına kaşe imza yapmaları gerekmektedir.
K2 Belgesine Araç İlave İçin Gerekli Evraklar;
 • İlave Edilecek Aracın Muayeneli  Ruhsat Fotokopisi
 • İlave Dilekçesi Antetli Kağıda Kaşe-İmzalı
 • Vekaletname (Noter Onaylı Aslı)
K2 Belgesinden Araç Düşümü İçin Gerekli Evraklar;
 • Satılan Aracın Noter Satış Sözleşmesi ASLI
 • Düşüm Dilekçesi Antetli Kağıda Kaşe-İmzalı
 • Vekaletname (Noter Onaylı Aslı)
ÜCRETLER;

K2 Belgesine Araç İlave Danışmanlık Ücretimiz : 200 TL + KDV

K2 Belgesinden Araç Düşüm Danışmanlık Ücretimiz : 200 TL + KDV

Araç İlave Harç Bedeli (Araç Başına Bakanlığın Aldığı Harç Bedeli) : 371 TL  (İşlemin Sonunda vereceğimiz Ödeme Numarası ile Müşteri Tarafından Vakıfbank ya da Ziraat Bankasına elden yatırılacaktır.)

TAŞIT DÜŞÜM DİLEKÇESİ SON

TAŞIT İLAVE DİLEKÇESİ SON