Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)

K
imyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) içeriği Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik 23.06.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmakla birlikte geçiş süresi verilen uygulamalar hariç olmak üzere 23.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kapsamı: Yılda 1 ton ve üzeri maddelerin imalatı, piyasaya arzı veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsamaktadır. Ancak aşağıda belirtilenler kapsam dışıdır:

 • Radyoaktif maddeler ve karışımlar
 • İşlem görmemeleri kaydıyla yeniden ihracatı yapılmak üzere geçici depolanan veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler
 • İzole olmayan ara maddeler
 • Zararlı maddelerin ve zararlı karışımların demiryolu, karayolu, iç suyolu, denizyolu veya havayolu ile taşınması
 • Atıklar
 • Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar
  • İnsan veya veterinerlik kullanımına yönelik tıbbi ürünler, gıdalar ve yemler kullanım amacıyla imal edilmesi veya ithal ediliyorsa kayıt yapılmaz
  • Ayrıca özel hükümlere tabi maddeler de kapsam dışıdır.

Kayıt: KKDİK Yönetmeliği, REACH’i uyumlaştıran bir yönetmelik olup, söz konusu yönetmeliğe göre 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt, Türkiye pazarına sunulan maddelere ilişkin test verileri vb. belirli bilgileri içeren kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile yapılmaktadır. Kayıt işlemi yaptıracakların 31.12.2020 tarihine kadar maddenin kimliği ve tedarik zincirindeki rolünü içeren bilgileri önMBDF’yi bakanlığın internet sitesindeki Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla iletmesi gerekmektedir. 31.12.2020 tarihine kadar süren ön-MBDF sürecinin ardından ise Kayıt dönemi başlayacak olup, tonaj ne olursa olsun 31.12.2023 tarihinde tamamlanacaktır. Aynı şekilde eşya içindeki maddeler için de AB REACH Tüzüğü’ndeki gibi bildirim yıllık 1 ton ve üzerinde ise kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Eşyalarla İlgili yükümlülükler: Eşya tedarikçileri eşya içinde bazı hammaddeleri yıllık 1 ton ve üzerinde kullanması durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlüdür.

Kısıtlamalar: KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle Ek-17’de kısıtlanmış olan, kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde bulunan maddelerin ise pazarda kullanılması veya Pazar girişi kısıtlanmakta veya yasaklanmaktadır. Ancak madde kozmetik ürünlerde kullanılıyor veya bilimsel araştırma ve geliştirme kapsamında imal ediliyor veya piyasaya sunuluyor veya kullanılıyorsa bu koşul geçerli değildir.

İzin: Yönetmeliğin Ek-14’te yer alan belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler için ise REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek izin alınması gerekmekte olup, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmaması durumunda piyasaya arz edilemeyecek/ kullanılamayacaktır. İzinli kullanımda piyasaya arzdan önce maddeler etiketlenmeli ve etiket üzerinde izin numarasına yer verilmelidir. İzinli maddeyi kullanan alt kullanıcıların maddeyi ilk tedarik etmelerinden itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Kimyasal Güvenlik Uzmanı: KKDİK’te REACH’ten farklı olarak kimyasal güvenlik raporunda Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik uzmanının imzası olması gerekmektedir.

YükümlülükUygulama Tarihleri
Ön-kayıt (ön-MBDF)31.12.2020’ye kadar – Şu an sistem açık
Kayıt31.12.2023’e kadar
Kısıtlamalar5 farklı tarihte yürürlüğe girecek (66. Maddede)
İzinEk-14’e ekleme yapılınca her madde için tarih belirlenecek

Yönetmeliğin uygulanmaya başlanması ile mevcut yönetmeliklerin yürürlülükten kalkmasına karar verilmiştir.

Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Nedir?

KKDİK Yönetmeliğine göre 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler için Güvenlik Bilgi Formları (GBF) ilave olarak Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlanmalıdır. KGR’lerin Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) kimdir?

Aşağıda belirtilen eğitimlere sahip kişiler Bakanlık onaylı eğitim kuruluşlarından 64 saatlik eğitim almaları ve Akredite kuruluş tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları halinde KDU olabilmektedir.

 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakiltelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümünden mezun olan veya kimya ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış veya
 • kimyasallara ilişkin üretim, laboratuar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 5 yıl çalışmış olan lisans mezunları

Kimyasal Değerlendirme uzmanları KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvenlik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri ve kayıt dosyalarının hazırlanması görevini üstlenmektedirler.

SEA  Nedir?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik 11.12.2013 tarih 28848 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmış olup, Maddeler için 1 Haziran 2015; karışımlar için 1 Haziran 2016 itibari ile uygulama yükümlülüğü başlamıştır. Bu yönetmelik madde ve karışımların sınıflandırılması yani zararlılık kodlarının (H Kodları) belirlenmesi için kriter ve yöntemleri açıklamaktadır. Ayrıca etiketlerin oluşturulması ve maddelerin ambalajlanmasına ilişkin yöntem ve kuralları içermekte olup, 11 ekten oluşmaktadır.

 • Ek 01-Zararlı Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Gereklilikler
 • Ek 02-Belirli Maddelerin Ve Karışımların Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasına İlişkin Özel Kurallar
 • Ek 03-Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları
 • Ek 04-Önlem İfadelerinin Listesi
 • Ek 05-Zararlılık İşaretleri
 • Ek 06-Bazı Tehlikeli Maddeler İçin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Ve Etiketleme
 • Ek 07-Çevrim Tablosu
 • Ek 08-Maddelerin Sınıflandırılması Ve Bildiriminin Yapılmasına İlişkin Koşullar
 • Ek 09-Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Hükümler
 • Ek 10-Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler
 • Ek 11-Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı