Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

L2 Yetki Belgesi

L Türü Yetki Belgeleri, ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetlerin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 1. a) L1 Yetki Belgesi: Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.
 2. b) L2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.
L2 YETKİ BELGESİ NEDİR?

L2 yetki belgesi yırt içi ve uluslararası lojistik işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

L2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınır.

L2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması şartıyla 14 yaşından büyük olmayan araçlara sahip olmaları gerekir.

L2 yetki belgesine asgari kapasite sağladıktan kaydedilecek araçlarda yaş şartı aranmaz. Ayrıca 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

L22 yetki belgesi için başvuranların, merkezde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 2000 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

L2 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

L2 yetki belgesi sahipleri, L2 yetki belgelerinin yenilenmesi için, L2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler.

L2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

L2 belgesi yenileme ücreti, L2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

L2 yetki belgesi araç kiralama oranı özmal araç sayısının yarısı kadardır.

L2 yetki belgesi mesleki yeterlilik şartı ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici istihdam edilmesi gereklidir.

L2 yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Araç yaşı, araç sayısı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı vs. nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 ( beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal olur.

L2 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 220 ton taşıma kapasitesine sahip olunmalıdır.

 • L2 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin sanayi ticaret odasına kayıtlı olması ve 300.000 TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.
 • L2 yetki belgesi için başvuranların merkezde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş ve bu işe elverişli en az 2.000 m’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.
 • L2 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları özmal çekici cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması gerekir.
 • L2 yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem vb. işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. L2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • L2 yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz
 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihimden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • L2 yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamın uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • L2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eli taşıt belgelerinde kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesi şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebi ile yasal süresi içinde muayenesi yapılmayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 • L2 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet süt düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü meslek yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.
 • L2 yetki belgesi kapsamında ki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.