Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

M2 Yetki Belgesi

M2 Yetki belgesi tarifeli olarak ticari amaçla yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

M2 Yetki belgesi Ulaştırma bakanlığından alınır.

M2 Yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt veya tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet taşıta sahip olmaları gerekir.

M2 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Ayrıca 250.000 Türk lirası sermaye ve ya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

M2 Yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 400 m2’lik kapalı yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

M2 Yetki belgesi için başvuranların şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

M2 Yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

M2 Yetki belgesi sahipleri, M2 yetki belgelerinin yenilenmesi için M2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. M2 Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

M2 Yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 30 adet taşıta sahip olunmalıdır.

M2 Yetki belgesi eki taşıt belgesine, yurt içi taşımalarında kullanılmak üzere 2 özmal taşıtına karşılık 1 adet ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşeli taşıt kaydedilebilir. Toplam sözleşmeli taşıt sayısı özmal taşıt sayısının 5 katını geçemez.

M2 Yetki belgesi sermaye şartı 250.000 TL’dir.

Asgari kapasiteyi oluşturan taşıtlar ilk müracaat ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

M2 Yetki belgesi alan /depo(merkez) şartı 400 m2’dir.

20 m2 , 7 coğrafi bölgede 3 ilde

ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

Bu belgeyi alacaklar 7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde örgütlenmelidirler.

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha azla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

Asgari kapasite hesabında iki tekerlekli motorlu taşıtlar dikkate alınmaz.

M2 Yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla, yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

M2 Yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içersinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • 000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
 • Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları
 • M2 türü yetki belgesi için başvuranların varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • M2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. M2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • M2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da kaydedilir.
 • M2 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları ,taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanmaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • M2 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • M2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • Yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ya da kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • tki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

1-Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur:

 1. a)Bakanlıkça hazırlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan Başvuru Formu
 2. b)Bu yönetmeliğin 12 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin T.C. Kimlik numarası beyanları, adli sicil kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri.
 3. c)Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge.

ç) Ticaret ve ticaret veya ticaret sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil veya ilzama yetkili olan kişiler, sermaye miktarları ve iştigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri.

d)Esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarına kayıtlı gerçek kişilere ait geçerli unvan, adres, temsil veya ilzama yetkili olan, kişiler, sermaye miktarları ve iştigal konusunun yer aldığı ilgili odadan alınmış belge.

2- Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlardan sadece birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

3-Birinci fıkranın (e) bendinde istenen belge, sigorta poliçelerine ilişkin kontrollerin elektronik ortamda yapılabilmesi imkanına bağlı olarak bakanlıkça istenmeyebilir.

4-Yetki belgesi almak isteyen yabancılardan istenecek belgeler Bakanlıkça bir genelge ile ayrıca belirlenir.

Yukarıdaki belgelerle Bakanlığa başvuranların belgeleri incelenip genel ve özel şartları sağlayanlara en geç 15 gün içinde incelemesi bitirilip belgeleri verilir.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.