Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

N1 Yetki Belgesi

N türü yetki belgesi ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyeti şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 • N1 Yetki Belgesi: İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir
 • N2 Yetki Belgesi: Yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir.
N1 YETKİ BELGESİ NEDİR?

N1 yetki belgesi ticari amaçla il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Sadece il içi çalışabilirler.

N1 yetki belgesi, il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir.

N1 yetki belgesi, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan firmalar belge başvurusu yapabilirler.

N1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş ve eşya taşımaya mahsus en az 4 adet taşıta sahip olmaları gerekir.

N1 yetki belgesi kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Ayrıca 15.000₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

N1 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

N1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. N1 yetki belgesi yenileme ücreti N1 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

N1 yetki belgesi sahipleri, N1 yetki belgesi yenilenmesi için N1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. N1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

N1 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 4 adet taşıta sahip olunmalıdır.

Asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar yetki belgesi ilk başvuru sırasında ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

ODY4 belgeli en az 1 yönetici

İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

N1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar;

N1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel mükelleflerine verilen belge türüdür.

N1 yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta sahip olunması
 • Merkezin veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2’lik kapalı yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşmaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması
 • Her bir şube için (2) numaralı bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması
 • 000₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 • N türü yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • N1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. N1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • N1 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama kanunun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • N1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • N1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • N1 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • N1 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.