Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

R1 Yetki Belgesi

R Türü Yetki Belgesi, ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetlerine göre aşağıdaki türlere ayrılır.

R1 Yetki Belgesi: R1 yetki belgesi, yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

R2 Yetki Belgesi: R2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

R1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Hiç aracı olmadan nakliye sektöründe organizatörlük yaparak faaliyette bulunan firmalar bu belge ile her türlü nakliye işinin organizatörlüğünü yapabilirler.

R1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Gerekli olan evraklarla beraber başvuru yapılıp evrak incelemesinin ardından belge harcı yatırılarak işlemler tamamlanır.

R1 yetki belgesi için başvuranların en az 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmalıdır. R1 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekir. Herhangi bir araç kaydı zorunluluğu olmadığı için kayıtlı sermaye şartını yerine getiren her firma belge başvurusu yapabilir. İştigal konusunda nakliye vb ibarelerin geçmesi zorunlu değildir.

R1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Her beş yılın sonunda yenilenmesi gerekir.

R1 yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. R1 belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

R1 yetki belgesi araç kaydedilemez. Araç olmadan sadece organizatörlük işi yapanlar alır. Firmalara ait araçlar var ve bu araçlarla nakliye yapacaksa araçlarına ayrı K1 yetki belgesi müracaatı yapması gerekir.

Yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü

UDY 4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

Bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmak

Faaliyette bulunan her bir şube için şube yetkisi alınacaktır. Şube yetkisi için Bakanlığa belge ücretinin %5 i ödenir.

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi işlem başvuru formu
 3. Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 150.000 ₺ olmalıdır.)
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
 6. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
 7. Merkez adrese ait kira kontrat veya mülkiyet ise onaylı tapu fotokopisi
 8. Varsa ODY4 ve UDY4 belgesi örneği (Yetki belgesi sahipler, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

Madde 13-(13) R türü yetki belgeleri için;

 1. a) R1 yetki belgesi için başvuranların en az 150.000 ₺ sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

(15) R türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

(18) Bu maddede yer alan ve R türü yetki belgeleri için istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dahil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur.

Madde 8- (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, kanuna, bu yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre;

 1. f) R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

Madde 43-(10) R türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

(15) Yetki belgesi sahipleri ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

 1. a)R1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
 2. b) Değişi: RG 31/12/2011-18159 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebepler ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğe sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.