Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

REACH Kayıt (Reach Belgesi)

R
EACH NEDİR?

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren AB Yönetmelik ve Tüzüğünü tek bir sistem altında toplayan REACH, kimyasalların kayıt edilmesi, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını içeren yeni bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. İngilizce Record (kayıt), Evaulation (değerlendirme), Authorisation/ Restriction (İzin/ Kısıtlama), Chemicals (Kimyasallar) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

REACH, kimyasal üreticileri ile ihracatçı ve ithalatçılarının bünyelerindeki kimyasal maddeleri AB’de üretebilmek ve ticaretini yapabilmeleri için bu maddelerin Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA veya İngilizce kısaltması ECHA–Europian CHemical Agency) kayıt edilmesi gerekmekte olup, bu kayıt esnasında kimyasallar hakkında veriler de kaydedilmektedir.

AB ihracatçılarının ürünlerinin ECHA (Avrupa Kimya Ajansı) nezdinde yüksek önem arz eden maddeler listesinde (SVCH) bulunan madde içermediğini kanıtlayan AB REACH’e uygunluk belgesi almaları zorunludur. AB pazarına ürün ihracının rahatça yapabilmesi için REACH’e Uygunluk Belgesi (REACH Compliance Certificate) düzenlenmesi gereklidir. Bu belge üründe kısıtlı/ yasaklı maddelerin bulunmadığı veya limitini aşmadığına ilişkin kanıt belgesidir.

AMACI NEDİR?

REACH’e göre kimyasal maddelerin risk yönetimi sorumluluğu bu maddeleri üreten ve ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilerdedir. Kayıt hükümleri üretici ve ithalatçıların bu maddelere ilişkin veriler oluşturmalarını, riskleri değerlendirmede bu verileri kullanmalarını ve risk yönetim tedbirleri geliştirerek tavsiye etmelerini gerektirmektedir. Buna göre kaydın amacı;

 • Çevre ve insan sağlığını korumak
 • Kimyasalları üreten, ithal ve ihraç edenleri kimyasalların riskleri hususunda bilgilendirme ve yönetimi hususlarında sorumluluk vermek
 • Kimyasalların AB pazarında ticaretini kolaylaştırmak
 • Rekabeti ve yenilikçiliği sağlamak
 • Zararlarını gidermek için alternatif yöntemler bulunmasını sağlamaktır.
REACH KAPSAMINDAKİ MADDELER NELERDİR?

Avrupa birliğinde üretilen veya başka ülkelerden temin edilen yıllık 1 ton ve üzerindeki tüm maddelere uygulanmakta olup, bu maddeler bir karışım veya eşya içerisinde olabilir. Yükümlülükler karışım veya eşyaya değil içeriğindeki maddelere uygulanmakta olup, REACH kapsamındaki ürünler aşağıdaki gibidir;

 • Alaşımlar ve Plastikler
 • Yağ, yakıt ve gazlar
 • Boru, döküm vb yarı mamul ürünler
 • Oyuncaklar
 • Mobilyalar
 • Kozmetik ürünler ve aksesuarlar
 • Kırtasiye ürünleri
 • Boya, yapıştırıcı ve pigmentler
 • Deterjanlar
 • Ayakkabı, deri ve tekstil ürünleri
 • Elektrik ve elektronik ürünleri

Doğal yolla ya da bir proses sonucu oluşan kimyasallar ve onun bileşenleri olan maddelerdir. İki veya daha fazla maddenin bir karışım ya da çözelti oluşturmak üzere karıştırılmasına “preperat/ müstehzar” denilmektedir. Bir yıl içerisinde 1 ton ve üzerinde üretilmiş olan veya AB’ye diğer ülkelerden sağlanan maddelerin imalatçıları ve ithalatçılarının Avrupa Kimyasallar Ajansına kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Bu durum preperatın içindeki maddeler için de geçerlidir. Alt kullanıcıların Güvenlik Bilgi Formları hazırlaması ve sınıflandırma ve etiketleme yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamdaki maddelere özel bir rejim uygulanmaktadır. REACH kapsamında eşyalardaki maddeler üretici ve ithalatçı bazında yıllık 1 yon ve üzerinde imal ediliyor veya ithal ediliyorsa ajansa kayıt ettirilmelidir. Ayrıca aday listeye alınan eşyanın bünyesindeki bütün maddelerin eşya içindeki ağırlık oranı %0,1’den fazla ve yıllık 1 tonun üzerinde ise Ajansa bildirilmelidir. Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri engellenebilen maddelerin bildirimi gerekmemektedir ancak güvenli kullanım bilgisi sağlanmalıdır.

Avrupa Kimyasallar Ajansına kayıt esnasında maddeyi bildirenin bilgileri, maddenin bilgileri, sınıflandırması, etiketlemesi, kullanım amacı ve tonaj bilgisini içeren bilgileri içeren dosya hazırlanmalıdır. Maddenin insan ve çevre sağlığına zararlı olması durumunda ise ilave olarak %0,1’den fazla oranda bir SVHC maddeyi içeren eşyanın tedarikçileri maddenin nasıl güvenli kullanılabileceğine ilişkin bilgileri de vermesi gereklidir.

Polimerler, düşük molar ağırlıklı monomerlerin tekrarlanması ile oluşan maddelerdir. Örneğin plastikler polimerdirler. Polimerler düşük risk taşıdıklarından kayıt ve değerlendirmeden muaftırlar ancak izin ve kısıtlamaya tabi olabilmektedirler. Ancak polimer üreticileri ve ithalatçıları kayıt ettirilmemiş monomerlerini ve diğer maddelerini aşağıdaki iki şartın bir arada olması durumunda kayıt ettirmelidir:

 • Polimer, monomeri veya diğer maddeyi ağırlıkça (w/w) %2’den fazla ihtiva ediyorsa,
 • Monomer ve diğer maddelerin toplam miktarları yıllık 1 ton ve fazlasıysa
REACH tüzüğünde özel önlemler alınmış olan maddeler:

Başka kimyasal maddeye dönüştürülmesi amaçlanan maddeler olup, izole edilmemiş ara maddeler REACH kapsamı dışındadır. Ancak belirli izole edilmiş ara ürünler için basit (light) kayıt uygulanmaktadır. Basit kayıt yönteminde maddenin belirli risk bilgilerinin Ajansa gönderilmesi gerekmektedir.

Ara maddenin yerinde izole edilmesi durumunda sıkı kontrol uygulanıyorsa, kayıt için tehlike sınıfı, madde hakkındaki her tür bilgi ve veri ile risk değerlendirme önlem ve tavsiyeleri hakkında bilgiler kaydettirilmelidir. Ancak kimyasal güvenlik değerlendirmesi ile izin prosedürlerine tabi değildirler.

Alanlar arasında kontrollü bir şekilde taşınan izole ara maddeler ise kayıt ettirilmelidir. Kontrollü koşullar altında 1000 ton ve üzerinde miktarda taşınması durumunda risk potansiyeli daha yüksek olacağından kayıt dosyasına REACH Tüzüğü Ek VII’de belirtilen bilgiler de eklenmelidir. Kimyasal güvenlik değerlendirmesine ise gerek bulunmamaktadır. İzne tabi olmamalarına rağmen, dosya ve madde değerlemesine tabidirler.

İzole edilmiş ara ürünler de kısıtlama da uygulanabilmektedir. Monomerlerin ara ürün olması durumunda ise diğer maddeler gibi kaydettirilmeleri gerekmekte ve ara ürünlere uygulanan hafifletici uygulamalar uygulanmamaktadır.

REACH’in amaçlarından biri de araştırma ve geliştirmeyi teşvik olduğu için bu kapsamda bazı muafiyetler getirilmiştir. Kontrollü koşullarda yılda 1 tondan az miktardaki herhangi bir bilimsel deney, inceleme ve kimyasal araştırma, REACH’de bilimsel Ar-Ge olarak değerlendirilmektedir. Ar-Ge için kullanılan bir madde kayıt, izin ve kısıtlama prosedürlerinden muaftır. Ancak izne ve kısıtlamaya tabi maddeler tanımlanırken Ürün ve proses odaklı Ar-Ge (PPORD)’a uygulanmayacak azami miktar belirtilmelidir.

PPORD için Ajansa bildirim yapıldığında kayıttan 5 yıla kadar muafiyet bulunmakta olup, muafiyet PPORD için kullanılan miktar ve sınırlı sayıdaki müşteri için geçerlidir. Ancak başvuru yapıldığında başvuru sahibinin Ar-Ge programını ispatlaması şartıyla muafiyet tıbbi ürünler ve ticareti yapılmayan maddelerde 10 yıl, diğer maddelerde 5 yıl daha uzatılabilmektedir. Ajans kendisine verilen bilgilerin eksizliğini kontrol etmekte ve kontrollü koşullarda listelenen müşterilerin personelince işlendiği ve başkaları tarafından ulaşılabilir olmadığına dair kurallar getirebilmektedir.

REACH İSTİSNALARI NELERDİR?

Bazı maddeler REACH kapsamı dışında olup, kapsam dışı maddeler aşağıdaki gibidir;

 • Radyoaktif maddeler (96/26/ Euratom)
 • Gümrük kontrolüne tabi maddeler
 • Tehlikeli maddelerin nakliyesi
 • İzole edilmemiş ara maddeler
 • Atıklar (2006/12/EC)
 • Üye ülkelerin savunması için getirilmiş istisnalar (Doğal yolla oluşmuş bazı zararı az olan maddeler)

Özel yasalar kapsamında önlem alınmış maddeler de bulunmakta olup, aşağıda belirtilenler REACH tüzüğü kapsamında kayıt edilmiş sayılmaktadır;

 • İnsan ve veteriner ilaçları, biyosidal ürünler (98/8/EC)
 • Bitki koruma ürünleri (91/414/ EEC)
 • 67/548/EEC’ye göre bildirim yapılmış olanlar

Kayıt ve Değerlendirmeden Muaf olan Maddeler;

 • REACH tüzüğü Ek IV ve Ek V de yer alan maddeler
 • Polimerler
 • Kendine ait kuralları olan maddeler
 • Avrupa birliğinden ithal edilen ve tekrar Avrupa birliğine ihraç edilen maddeler
 • Daha önceden kayıt edilmiş olan ithal maddeler
 • Madde 31 ve 32’ye göre bilgi verilmiş alanlar
 • Geri kazanılmış kayıtlı maddeler
 • Geri kazanım sonunda elde edilen madde Başlık II’de kayıt ettirilen madde ile aynıysa
 • Madde 31 ve 32 de istenen bilgiler geri kazanım kuruluşunda kayıtlı ise

 

REACH KAYDI NASIL YAPILIR?

REACH düzenlemesi 01.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir ancak Avrupa pazarında yılda 1 ton ve üzerinde 100.000’den fazla madde bulunduğundan, tüm maddelerin kaydının bir anda yapılması zor olduğu için kayıt işlemleri 3 aşamada yapılarak, kayıt yükümlülüğü 2018 yılına kadar yayılmıştır. Ön kayıt 1 Haziran- 1 Aralık 2008 tarihleri arasında ve sonrasında gecikmeli yapılabilmesine karar verilmiş olmakla birlikte yasal bir zorunluluk değildir. Gecikmeli ön kayıt süreci 01.06.2017 tarihinde kapanmıştır.

Kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının yılda 1 ton ve üzerinde ticaretini yaptıkları maddelerin özelliklerine ilişkin bilgi toplamaları ve karşılaştırmalarının Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilmesi gerekmektedir. Bilgiler maddenin risk ve zararının değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. AB dışındaki ülkelerdeki üretici ve ihracatçılar doğrudan kayıt yaptıramamakta olup, bu üretici/ihracatçılar AB Tüzel kişiliğine haiz Tek Temsilci (Reach Only Representative) atamak zorundadır. Ülkemiz gibi AB dışı ülkelerden AB’ye ihracat yapan firmaların tek temsilciler veya Avrupa’daki müşterileri aracılığıyla kayıt yaptırabilmektedir. Kayıt işlemi madde üretilmeden veya ithal edilmeden önce yapılmalıdır. Karışım içindeki her bir madde ayrı ayrı kaydettirilmeli ve kayıt numarası alınmalıdır.

REACH’e göre kayıt için aşağıdaki konularda bilgiler verilmelidir:

 • Madde Tanımı
 • Fizyokimyasal özellikler
 • Memeli toksisitesi
 • Abiyotik ve biyotik bozunma da dahil çevre geleceği
 • Risk yönetim tedbirleri ve üretim ve kullanım bilgileri

İstenilen bilgiler:

 • Başvuranın (kişi/firma) veya tek temsilcinin isim/unvan, adres ve iletişim bilgileri
 • Kimyasal maddeye ilişkin temel bilgiler: İsim CAS (Chemical Abstracts Servicenumaraları ve ELINECS (European LIst of Notified Chemical Substances- Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Listesi) numaraları
 • Gelecek 3 yıl için öngörülen ortalama satış miktarı
 • Kayıt tarihi
 • Maddenin hangi maddeler aracılığıyla, Read-across yaklaşımı veya (Q)SAR yöntemiyle değerlendirileceği bilgisi

Not: Tek temsilciler veya Avrupa’daki müşterileri aracılığıyla kayıt yaptırabilmesinin yanı sıra kayıtlı maddeleri temin ederek (re-import muafiyetinden faydalanarak) da AB pazarına girilebilmektedir. Re-import yapıldığı takdirde tedarikçiden kayıt numaraları alınmalı ve müşteriye iletilmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken tedarikçiden kayıt dosyasında kullanım alanınıza ilişkin açıklama ile alınan tonajın yazılı kayıt kapsamında olduğuna dair açıklama (tonaj sertifikası) yazılı olarak alınmalıdır.

Herhangi bir maddenin temel özelliklerine ilişkin bir takım bilgilerin üreticisi ve piyasaya süren şirket tarafından paylaşılmasıdır. Tüm şirketler kendi şirketlerine ilişkin bilgileri ( şirket unvanı, kullanım amacı vb) bilgileri ayrı ayrı kaydettirerek bilgi paylaşımında bulunurlar. Bilgi paylaşımı Madde Bilgisi Paylaşım Formu (SIEF) ile yapmakla birlikte, bilginin nasıl paylaşılacağı hususu firmanın sorumluluğundadır. Bir SIEF aracılığı ile ortak kayıt yaptırılması durumunda şirketler indirilmiş kayıt maliyetlerinden faydalanabilmektedir.

DEĞERLENDİRME

Dosyalar aşağıdaki aşamalarda değerlendirilmektedir:

 • Uygunluk kontrolü: Şirketler tarafından verilen bilgilerin niteliği, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından her tonaj aralığı için en az %5 oranında örnek alınarak kontrol edilmektedir.
 • Dosya Değerlendirmesi: Yılda 100 ton ve üzerinde kaydı yapılan maddeler için kayıt yaptıran tarafından standart hayvan deneylerine ilişkin teklif verilmekte ve AKA (Avrupa Kimya Ajansı) bu test tekliflerini gereksiz hayvan deneylerinden kaçınılması için değerlendirmektedir.
 • Madde Değerlendirmesi: Üye ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından maddelerin zararlı özelliklerine yönelik önlem alınması durumu söz konusu ise değerlendirilmektedir.
İZİN

REACH Tüzüğü Ek XIV’de yer alan İzne tabi maddeler listesindeki bir maddeyi satmak veya kullanmak isteyen firmalar AKA’ya izin için başvurmak zorundadır. İzin alınırken firmaların kullanımdan kaynaklı risklerin etkin şekilde kontrol edeceği, alternatifleri içerisinde en uygun yöntem olduğu ve sosyo-ekonomik faydasının taşıdığı riskten fazla olduğunu göstermelidir. Alternatiflerin olması durumunda ikame planı hazırlanmalı, yoksa Ar-Ge etkinliklerine ilişkin bilgi verilmelidir.

KISITLAMALAR

Kayıt gerekmeyen maddeler de dahil belirli tehlike oluşturan maddeler pazara sunma yasağı veya kullanım yasağı vb. şekillerde kısıtlanabilirler. REACH’in Ek XVII maddesinde yer alan kısıtlamalar listesi, 76/769/EEC hükümlerinin yerine geçmiştir.

YÜKSEK ÖNEMLİLİĞİ OLAN MADDELER NELERDİR?

Kimyasalların çevre ve canlılara farklı şekillerde zararı olabilmekte olup; kansere neden olabilen (karsinojenik), genetik değişime neden olabilen (mutajenik), canlı üremesine zehir etkili (reprotoksik), çevrede uzun sürede parçalanmayan (kalıcı kirletici), hayvan dokusunda birikim yapan (biyobirikimli) zararlı etkilere sahip maddeler “yüksek önem arz eden” maddelerdir. Bu kapsamda endokrinal sistemi parçalayıcılar da bu kapsamdadır.

REACH izin prosedürü yoluyla bu tür kimyasalları denetim altında tutmak ve daha güvenilir maddelere yöneltmeyi amaçlamaktadır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

REACH’in temel özelliklerinden biri kimyasallarla ilgili bilgilerin, kullanımdan kaynaklı oluşabilecek tehlikeler ve risklerin denetimi için üretici ve ithalatçıların sahip oldukları bilgileri kullanıcıların da anlamasını sağlamaktır. REACH Tüzüğü bu bilgilerin tedarik zincirinde aşağı ve yukarı yayılmasını sağlamaktadır. Bilgi aktarımı için Güvenlik Bilgi Forumu geliştirmektedir.  Kimyasalların güvenli şekilde kullanımı için bu form aşağı yönlü olarak gönderilen malzemeye eklenmelidir.

KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMA VE ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI

Kimyasal güvenlik için kimyasalların tehlike ve riskleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi’ne (Globally Harmonised System of Classification and labelling of Chemicalls- GHS) sınıflandırma ve etiketleme çalışması 2008 yılı sonundan itibaren AB tarafından uygulanmaya başlamış ve REACH hazırlanırken bu sistem dikkate alınmıştır.

CLP NEDİR?

EC/1272/2008 sayılı maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin Avrupa Birliği Tüzüğünün (EU Regulation on Classification, Labelling and Packagings of Substances and Mixtures) ilk harflerinden oluşan kısaltmasıdır. CLP tüzüğü BM’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) ölçütlerine uyum amaçlı hazırlanarak 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak uygulama için geçiş süreci uygulanmış olup, bu sürecin (maddeler için 01.12.2010; karışımlar için 01.06.2015) ardından kimyasal madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu hale gelmiştir.

CLP TÜZÜĞÜ NEDİR?

1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü: Bu tüzük 20.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, AB ülkelerinde kimyasal madde ve karışım üreten ve ithal eden firmaların maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile yükümlü olduğuna ilişkindir. CLP tüzüğünün kademeli olarak AB’inde yürürlülükte olan 67/548 sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi (Dangerous Substances) ve 1999/45 sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifleri (Dangerous Prerations) yerine geçmiştir. Yayınlanmasından sonra ise farklı tarihlerde bazı maddelerinde düzeltmeler yapılarak güncellenmiştir. CLP Tüzüğüne göre AB piyasasına kimyasal madde sağlayan tüm üretici ve ithalatçılar sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini ve bu kapsamda temel bilgileri içeren bir envanter oluşturarak AKA’ya bildirmek zorundadır. 1 Aralık 2010 tarihinden sonra piyasaya sürülen maddeler için AB pazarına verildiği 1 ay içinde bildirim yapılmalıdır.

Tedarikçiler tarafından madde ve karışımlar sınıflandırılırken tehlikelerine (akut zehirlilik, alevlenirlik vb) göre değerlendirilmeli ve bu tehlikeler hakkında müşterilerini bilgilendirmelidir. Bu amaçla tehlike iletişimi için ambalajlanmış madde/karışım üzerinde etiketler  ve Güvenlik Bilgi Formları (SDS’ler) kullanılmalıdır. Etiketler ile tehlikeler konusunda uyarı yapılmalıdır. Ambalajlama ile ise tehlikeli madde ve karışımların güvenle temini sağlanmalıdır.

20 Mayıs 2010 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayınlanan (AT) 453/2010 sayılı komisyon Tüzüğü ile REACH ve CLP’ye uygun SDS’nin hazırlanma kuralları belirlenmiş ve AKA tarafından SDS Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.

 • REACH kapsamında CLP sınıflandırması yapılarak kayıt dosyası verilmiş veya CLP’ye göre bildirim daha önceden yapılmış ise tekrar bildirime gerek bulunmamaktadır.
 • CLP kapsamında tehlikeli maddeler piyasaya sürülmesi halinde tonajına bakılmaksızın bildirilmelidir
 • Piyasaya sürülen CLP Ek I’de veya DPD’de verilen konsantrasyon limitlerinin üzerindeki tehlikeli karışımlar CLP kapsamında bildirilmelidir.

Kendi başına veya karışım içindeki maddenin sınıflandırma ve etiketleme bildirim yükümlülüğü maddeyi piyasaya süren üretici ve ithalatçıya ait olmakla birlikte AB’deki ithalatçı maddeyi temin ettiği satıcıdan sınıflandırma ve etiketleme bilgisi isteyebilir.

CLP Tüzüğü’nde Tek Temsilci ifadesi yer almadığından bildirim AB pazarına bildirime tabi madde sunanlar İthalatçı firma aracılığıyla bildirim yapabilir. Ayrıca ticari gizlilik nedeniyle ürün bileşimi hakkındaki paylaşımın yapılmak istenmediği durumlarda bildirim tek bir ithalatçı tarafından yapılabilmektedir.

Grup Bildirim: CLP Tüzüğü’ne göre sınıflandırma/etiketleme bildirimi üretici veya ithalatçı gruplarınca da yapılabilmektedir. Aynı madde için ortak bir sınıflandırma-etiketleme bilgisinde anlaşmaya varmış olan farklı tüzel kişiliklere sahip anonim şirket, aralarında bağ bulunmayan şirketler grubu, SIEF üyeleri, Ortak Kayıt grubu birlikte bildirim yapabilmektedir. Grup bildirimi yapıldığı takdirde bir firma kendi REACH-IT hesabında diğer firmaların unvan ve iletişim bilgilerini vererek grup bildirimi yapabilir. Grup bildirimi yapıldığında her madde için bir bildirim numarası alınmakta ve grup aynı numarayı paylaşmaktadır. Grup bildirimi ile ilgili detaylar AKA’nın rehberinde mevcuttur.

Tehlikeli madde veya karışımların distribütörleri ile karışımların formülatörleri de dahil alt kullanıcılarının ilgili maddelerin tedarikçi zinciri içinde daha önce bildirimi yapıldığından Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine bildirim yapması gerekli değildir.

REACH Tüzüğü Madde 7 kapsamındaki eşya içindeki maddelerin kaydına gerek yoksa söz konusu eşyayı ithal edenler bildirimden muaftır.

AB dışında üretilen maddeler ve karışımlar veya eşyalar için bildirim gerekmemektedir.

REACH Tüzüğüne göre Tek Temsilcinin, Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine bilgi sunma yetkisi bulunmakla birlikte, CLP Tüzüğüne göre ise tek başlarına bildirim yetkileri yoktur.

 • Bildirimi yapanın bilgileri (REACH Ek VI, Bölüm 1)
 • Maddenin tanımı (REACH Ek VI, Bölüm 2.1-2.3.4)
 • CLP kriterlerine göre maddenin sınıflandırması
 • Tüm tehlikeli sınıflarında sınıflandırması yapılmamış maddeler için diğer sınıflarda bilgilendirme yapılmamasının gerekçesi ve farklılaştırmalar
 • Gerekçeleriyle birlikte spesifik konsantrasyon limitleri ve M-faktörleri
 • Etiketteki tüm unsurlar
TÜRKİYE’DE KİMYASALLARLA İLGİLİ MEVZUATLAR NELERDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye’deki kimyasallar ilgili mevzuatları yönetmekte olup, madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketlenmesine ilişkin kurallara ilişkin yönetmelik 11 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Ülkemizde kimyasallara ilişkin yönetmelikler aşağıdaki gibidir;

 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik (Maddeler için 1 Haziran 2015; karışımlar için 1 Haziran 2016 itibari ile uygulama yükümlülüğü başlamıştır).- (11.12.2013 tarih 28848 sayılı Resmi Gazete)
 • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Hakkında Yönetmelik -(13.12.2014 tarih 29204 sayılı Resmi Gazete)
 • Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik -(21.11.2014 tarih 29182 sayılı Resmi Gazete)
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik -(26.12.2008 tarih 27092sayılı Resmi Gazete)
 • Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik -(11.12.2013 tarih 28848 sayılı Resmi Gazete)
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik- (23.06.2017 tarihli Resmi Gazete)
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
DEĞERLENDİRME

Dosyalar aşağıdaki aşamalarda değerlendirilmektedir:

 • Uygunluk kontrolü: Şirketler tarafından verilen bilgilerin niteliği, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından her tonaj aralığı için en az %5 oranında örnek alınarak kontrol edilmektedir.
 • Dosya Değerlendirmesi: Yılda 100 ton ve üzerinde kaydı yapılan maddeler için kayıt yaptıran tarafından standart hayvan deneylerine ilişkin teklif verilmekte ve AKA (Avrupa Kimya Ajansı) bu test tekliflerini gereksiz hayvan deneylerinden kaçınılması için değerlendirmektedir.
 • Madde Değerlendirmesi: Üye ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından maddelerin zararlı özelliklerine yönelik önlem alınması durumu söz konusu ise değerlendirilmektedir.
İZİN

REACH Tüzüğü Ek XIV’de yer alan İzne tabi maddeler listesindeki bir maddeyi satmak veya kullanmak isteyen firmalar AKA’ya izin için başvurmak zorundadır. İzin alınırken firmaların kullanımdan kaynaklı risklerin etkin şekilde kontrol edeceği, alternatifleri içerisinde en uygun yöntem olduğu ve sosyo-ekonomik faydasının taşıdığı riskten fazla olduğunu göstermelidir. Alternatiflerin olması durumunda ikame planı hazırlanmalı, yoksa Ar-Ge etkinliklerine ilişkin bilgi verilmelidir.

KISITLAMALAR

Kayıt gerekmeyen maddeler de dahil belirli tehlike oluşturan maddeler pazara sunma yasağı veya kullanım yasağı vb. şekillerde kısıtlanabilirler. REACH’in Ek XVII maddesinde yer alan kısıtlamalar listesi, 76/769/EEC hükümlerinin yerine geçmiştir.

YÜKSEK ÖNEMLİLİĞİ OLAN MADDELER NELERDİR?

Kimyasalların çevre ve canlılara farklı şekillerde zararı olabilmekte olup; kansere neden olabilen (karsinojenik), genetik değişime neden olabilen (mutajenik), canlı üremesine zehir etkili (reprotoksik), çevrede uzun sürede parçalanmayan (kalıcı kirletici), hayvan dokusunda birikim yapan (biyobirikimli) zararlı etkilere sahip maddeler “yüksek önem arz eden” maddelerdir. Bu kapsamda endokrinal sistemi parçalayıcılar da bu kapsamdadır.

REACH izin prosedürü yoluyla bu tür kimyasalları denetim altında tutmak ve daha güvenilir maddelere yöneltmeyi amaçlamaktadır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

REACH’in temel özelliklerinden biri kimyasallarla ilgili bilgilerin, kullanımdan kaynaklı oluşabilecek tehlikeler ve risklerin denetimi için üretici ve ithalatçıların sahip oldukları bilgileri kullanıcıların da anlamasını sağlamaktır. REACH Tüzüğü bu bilgilerin tedarik zincirinde aşağı ve yukarı yayılmasını sağlamaktadır. Bilgi aktarımı için Güvenlik Bilgi Forumu geliştirmektedir.  Kimyasalların güvenli şekilde kullanımı için bu form aşağı yönlü olarak gönderilen malzemeye eklenmelidir.

KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMA VE ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI

Kimyasal güvenlik için kimyasalların tehlike ve riskleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi’ne (Globally Harmonised System of Classification and labelling of Chemicalls- GHS) sınıflandırma ve etiketleme çalışması 2008 yılı sonundan itibaren AB tarafından uygulanmaya başlamış ve REACH hazırlanırken bu sistem dikkate alınmıştır.

CLP NEDİR?

EC/1272/2008 sayılı maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin Avrupa Birliği Tüzüğünün (EU Regulation on Classification, Labelling and Packagings of Substances and Mixtures) ilk harflerinden oluşan kısaltmasıdır. CLP tüzüğü BM’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) ölçütlerine uyum amaçlı hazırlanarak 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak uygulama için geçiş süreci uygulanmış olup, bu sürecin (maddeler için 01.12.2010; karışımlar için 01.06.2015) ardından kimyasal madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunlu hale gelmiştir.

CLP TÜZÜĞÜ NEDİR?

1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü: Bu tüzük 20.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, AB ülkelerinde kimyasal madde ve karışım üreten ve ithal eden firmaların maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile yükümlü olduğuna ilişkindir. CLP tüzüğünün kademeli olarak AB’inde yürürlülükte olan 67/548 sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi (Dangerous Substances) ve 1999/45 sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifleri (Dangerous Prerations) yerine geçmiştir. Yayınlanmasından sonra ise farklı tarihlerde bazı maddelerinde düzeltmeler yapılarak güncellenmiştir. CLP Tüzüğüne göre AB piyasasına kimyasal madde sağlayan tüm üretici ve ithalatçılar sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini ve bu kapsamda temel bilgileri içeren bir envanter oluşturarak AKA’ya bildirmek zorundadır. 1 Aralık 2010 tarihinden sonra piyasaya sürülen maddeler için AB pazarına verildiği 1 ay içinde bildirim yapılmalıdır.

Tedarikçiler tarafından madde ve karışımlar sınıflandırılırken tehlikelerine (akut zehirlilik, alevlenirlik vb) göre değerlendirilmeli ve bu tehlikeler hakkında müşterilerini bilgilendirmelidir. Bu amaçla tehlike iletişimi için ambalajlanmış madde/karışım üzerinde etiketler  ve Güvenlik Bilgi Formları (SDS’ler) kullanılmalıdır. Etiketler ile tehlikeler konusunda uyarı yapılmalıdır. Ambalajlama ile ise tehlikeli madde ve karışımların güvenle temini sağlanmalıdır.

20 Mayıs 2010 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayınlanan (AT) 453/2010 sayılı komisyon Tüzüğü ile REACH ve CLP’ye uygun SDS’nin hazırlanma kuralları belirlenmiş ve AKA tarafından SDS Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.

TÜRKİYE’DE KİMYASALLARLA İLGİLİ MEVZUATLAR NELERDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Türkiye’deki kimyasallar ilgili mevzuatları yönetmekte olup, madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketlenmesine ilişkin kurallara ilişkin yönetmelik 11 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Ülkemizde kimyasallara ilişkin yönetmelikler aşağıdaki gibidir;

 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik (Maddeler için 1 Haziran 2015; karışımlar için 1 Haziran 2016 itibari ile uygulama yükümlülüğü başlamıştır).- (11.12.2013 tarih 28848 sayılı Resmi Gazete)
 • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Hakkında Yönetmelik -(13.12.2014 tarih 29204 sayılı Resmi Gazete)
 • Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik -(21.11.2014 tarih 29182 sayılı Resmi Gazete)
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik -(26.12.2008 tarih 27092sayılı Resmi Gazete)
 • Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik -(11.12.2013 tarih 28848 sayılı Resmi Gazete)
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik- (23.06.2017 tarihli Resmi Gazete)
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik