Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Rohs Testi

R

OHS uyumluluğu testi için kullanılan en yaygın araç theportable X-Işını Floresans (XRF) analizleridir. RoHS’un faaliyetini kısıtladığı maddeler ve çeşitleri bakımından AB RoHS mevzuatı elektronik ve elektrikli ürünlerde, aşağıda yer alan listedeki tehlike arz eden maddelerin faaliyetini kısıtlandırmaktadır,

  • Civa (Hg)
  • Kurşun (Pb)
  • Dibütilfitalat (DBP)*
  • Bis (2-etilekzil) fitalat (DEHP)*
  • Krom VI (Cr VI)
  • Hekzabromosiklododekan (HBCDD)*
  • Kadmiyum (Cd)
  • Polibromlu difenil eterler (PBDE)
  • Polibromlu bifeniller (PBB)
  • Bütil benzil fitalat (BBP)*

Müsaade edilen limitler yüzde 0.1 (1000 ppm) biçimindedir. Kadmiyum adına müsaade edilen limit ise,homojen ürünün ağırlığının yüzde 0.01 (100ppm)’dir.

2011/65/EU Direktifi elektrik elektronik eşyalardaki ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin daha geniş ürün çeşidi içinde yasaklanmasına ilişkin yeni kurallar getiren 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 01 Temmuz 2011 tarihinde AB resmi Gazetesinde yayımlanarak 21 Temmuz  2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

RoHS 2 Direktifi, 2 Ocak 2013 itibariyle AB üye ülkelerde uygulanacaktır. Yeni direktif kapsam, yeni maddelerin kısıtlanması, muafiyetler, AB’nin yeni mevzuatsal çerçevesini ve 1907/2006 (EC) sayılı REACH tüzüğü ile uyumu göz önünde bulundurarak elektronik ürünlerin güvenliğinin arttırılmasını ve tehlikeli maddelerin çevreye salınımının önlenmesini amaçlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik eşyalarda tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2002/95/EC direktifi eski RoHS direktifinin yerini alan AB’nin yeni direktifi (RoHS 2) ile kurşun, civa, kadmiyum, +6 değerlik krom, alev geciktiricilerden polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterlerin kısıtlanması yine devam etmektedir.

Kapsam yeni direktif kapsamında, uygulama elektrikli ve elektronik ekipmanların tamamını (tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri dahil) içine alacak şekilde genişletildi. Böylece ürün kategorisi, eski direktif kapsamındaki 8 kategoriye 3 yeni kategori daha eklenerek 11’e çıkarıldı.

Yeni direktif kapsamında yer alan ürün kategorileri: Büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, IT ve telekomünikasyon, ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma cihazları ,elektrikli ve elektronikli araçlar, oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, endüstriyel izleme ve kontrol aletleri de dahil endüstriyel izleme ve kontrol aletleri, otomatik dağıtıcılar,

Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer elektrikli ve elektronik ekipmanlar.