Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

SEÇ-G Belgesi

S

EÇ-G Belgesi   Sağlık, Emniyet, Çevre-Güvenlik  birimlerinin uyumlu çalışmasını sağlayan belgedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerin birlikte var olmasıdır.

Akaryakıt ve LPG istasyonları sektörlerinde kullanılır.

SEÇ-G sistemi; ölçülebilir SEÇ hedefleri ve performans kriterleri olan, kendini yenileyebilen ve denetleyen aktif süreçleri olan yapılardan oluşur.

Firmalarda SEÇ-G sistemi iki farklı şekilde kurulabilir;

 1. Firma SEÇ konularında uzman personeli kendi bünyesinde görevlendirir. Personeline teorik ve pratik uygulamaları olan eğitimler verir-verdirir.
 2. Firma kendi bünyesinde uzman SEÇ personeli istihdam etmez, bu hizmetleri dışarıdan satın alır. Bu durumlarda kendi bordrosunda tuttuğu işyeri hekimi, işyeri hemşiresi, iş emniyeti uzmanı ve teknisyeni ile çevre uzmanları aracılığıyla SEÇ hizmetini sağlar.
 • Tüm yaralanmaları ve mesleki hastalıkları önleme
 • Her çalışanın; çevreyi koruması sorumluluğu
 • Her çalışanın; emniyetli çalışma sorumluluğu.
 • Her çalışanın; güvenli çalışma şartları ve sorumluluğu
 • Kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını
 • Kaza olması halinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını,
 • SEÇ-G sorumluluklarının yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanmasını,
 • SEÇ-G eğitiminin planlanmasını ve uygulanmasını,
 • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların kontrol edilmesini ve çevresel etkilenmenin en aza indirilmesini
 • Kaynakların ve enerjinin optimum kullanılmasını,
 • Çalışma ortamlarının iş sağlığı şartlarına uygun hale getirilmesini, bakımını ve geliştirilmesini,
 • İşçilerin işlerini emniyetli bir şekilde yürütmeleri konusunda işçilerin bilgi ve yeteneklerine önem verilmesini
 • Çalışanların katkıda bulunmaları için bir işyeri kültürü geliştirmesini kapsar.
 • SEÇ-G faaliyetleri ile ilgili, yasa ve yönetmeliklerin güncelliğinin takip edilmesi ve tüm SEÇ-G faaliyetlerinin güncelliğinin sağlanması,
 • İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimlerin düzenli olarak verilmesi,
 • Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla, profesyonel ekiplerce verilen eğitimlerinin sağlanması,
 • Acil durum tatbikatlarının, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılması,
 • Tüm ekipmanların, makine ve ölçüm aletlerinin, genel bakım ile periyodik kontrol ve denetimlerinin yapılması,
 • İlgili yönetmelik kapsamında, sağlık ve güvenlik işaretlerinin kontrollerinin yapılması,
 • Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılıp önlemlerin alınması ve yıl sonunda istatistiklerinin yapılması,
 • İş yerinde ve sahada, İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimlerinin, iç denetimlerinin düzenli olarak yapılması;
 • Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanmasının sağlanması ve sürekliliğinin kontrolü,
 • Yetkili kişilerce, planlanan aralıklarla saha ziyaretlerinin yapılması,
 • SEÇ-G kurullarının toplanmasını sağlaması
 • Tüm ürün, hizmet ve üretim süreçlerinde çevreye saygılı olma
 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlama
 • İnsan sağlığını ve güvenliğini sağlama
 • Toplumun sosyal gelişimini destekleme
 • Yakıt istasyonu teknolojilerinin daha az kaynak tüketen ve daha yüksek güvenlik sağlayan yeniliklerle gelişimini sağlama
 • Atıkları sahada en aza indirme
 • Çevreye olabilecek etkiler konusunda koruma
 • Acil durum risklerini azaltma
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirme
 • Güncellenen ilgili yasa ve yönetmeliklere göre SEÇ-G faaliyetleri periyodik olarak revize edilmeli
 • SEÇ-G politikasına uygun olarak, tüm süreçlerdeki “tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirmesi” yapılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmeli,
 • İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimler düzenli olarak verilmeli
 • Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla eğitim verilmeli
 • İş sağlığı ve güvenliğince uygun çalışma ortamı sağlanması amacıyla ortam ölçümleri yapılmalı
 • Tüm ekipmanların, makine ve destek ünitelerinin genel bakım ile periyodik kontrol ve denetimleri yapılmalı
 • Acil durum tatbikatları, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılmalı
 • İlgili yönetmelik kapsamında, Sağlık ve Güvenlik işaretlerinin kontrolleri yapılmalı
 • Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtları tutulmalı, analizleri yapılıp önlemleri alınmalı ve yıl sonunda istatistikleri yapılmalı
 • İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimleri, iç denetimler düzenli olarak yapılmalı
 • Çalışanlar kişisel koruyucu teçhizat kullanmalı
 • İş güvenliği kapsamında Uyarı levha ve işaretleri iş yerinde kullanılmalı
 • Elektrik tehlikelerini uyaran levhalar olmalı
 • Mekanik sistemlerin hareketli aksamları ve koruyucu muhafazaları olmalı
 • Depo ve sevkıyatta istifleme yasal kurallarına uyum sistemi olmalı
 • Çalışma alanındaki insanlar İş güvenliği açısından kontrol edilmeli
 • İş güvenliği açısından iş makinelerinin çalışması kontrol edilmeli
 • Çalışma alanındaki araç ve insan trafiği iş güvenliği kurallarına uygun olmalı
 • Tüm taşeron ve tedarikçilerle çalışma düzeni oluşturulmalı
  • iş izni,
  • Elektrik ile çalışma izni,
  • Yüksekte çalışma izni,
  • Kapalı ve dar alanda çalışma izni alarak çalıştırılmalı
 • Yetkili kişilerce planlanan aralıklarla saha ziyaretleri yapılmalı
 • SEÇ-G kurulları toplanmalı
 • Personel işe alım ve oryantasyon süreçleri SEÇ-G kurallarına uygun olarak yapılmalı
 1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler,
 3. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 4. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları (yasal mevzuat),
 5. İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 6. Kişisel koruyucu donanım – ekipman ve alet kullanımı,
 7. Ekranlı ekipmanlarla çalışmada güvenlik,
 8. Emniyet renkleri ve uyarı işaretleri,
 9. Temizlik – tertip ve düzen eğitimi,
 10. Termal konfor şartları,
 11. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 12. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 13. Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak iş yapım,
 14. Ergonomi,
 15. Gürültü ile ilgili eğitimler tüm personele verilmektedir.
 16. SEÇ-G personel, ziyaretçi, tedarikçi/taşeron oryantasyon eğitimleri;

Tüm personele,

 • İşe yeni girenlere ve stajyerlere başlamadan önce,
 • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
 • İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
 • Yeni teknoloji uygulanması halinde,
 • Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere göre eğitim verilmelidir
 • Çalışma alanlarına gelen ziyaretçilere SEÇ-G Politikası ve temel SEÇ-G kuralları hakkında bilgilendirici kısa eğitimler verilmeli

 1. Firmanın SEÇ-G Politikası, Organizasyonu, Yönetimi
 2. SEÇ İstatistikleri
 3. Risk Değerlendirmesi
 4. İşçi Güvenliği
 5. Çevre Duyarlılığı ve Güvenliği
 6. İşyeri Güvenliği
 7. İşe Giriş Muayeneleri ve Alkol-Uyuşturucu Kontrolleri
 8. Yangın Güvenliği ve Prosedürleri
 9. Acil Durum, Kaza ve İlk Yardım Prosedürleri
 10. Tehlikeli Maddeler
 11. Elle Taşıma
 12. Gürültü
 13. Yüksekte Çalışma
 14. Emniyetli Çalışma Uygulamaları
 15. İş Başı Eğitimleri, Farkındalık Eğitimleri, Çalışma Talimatları
 16. Kullanılan ekipman ve malzemelerin kontrolleri
 17. Sigorta
 18. Taşeron Yönetimi
 19. Bilgi ve Doküman Yönetimi
 • Firmanın İş Sağlığı, Emniyeti ve Çevre ile ilgili kayıtları için ‘’ortak SEÇ dili’’ oluşturulur.
 • Risk analizi temeli üzerine kurulan; işe giriş ve periyodik muayene, revir kayıtları ve mesleki hastalık kayıtları, şirketin iş sağlığı performansı ölçülür
 • Malzeme hasarlı ve yaralanmalı kaza istatistikleri, kaza kök neden analizi, günlük saha gezileri ile emniyetsiz durum-davranış bildirimleri, şirketin iş emniyeti performansı ölçülür.
 • Şirketin aylık su, elektrik ve doğal gaz sarfiyatı belirlenir
 • Şirketin katı, sıvı ve gaz deşarj miktarı ile tehlikeli atık bertarafı tespit edilir.
 • Uygun şekilde ve düzenli olarak kaydedilen SEÇ verileri, her ay yapılan toplantılarda şirket yönetimi ile paylaşılır.
 • Doğru kurulan SEÇ kayıt sistemi, düzenlenecek eğitimler ve bu eğitimlerin etkinliğini istatistiksel olarak takip edilir
 • Her ay raporlanan SEÇ istatistikleri, yıl sonunda şirket üst yönetimine raporlanır. Bu rapor bir sonraki yılın SEÇ hedeflerinin oluşturulmasına katkı sağlar.
 • Genel Müdürlük Acil Durum Prosedürü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönetim Talimatı
 • İş Kazaları – Meslek Hastalığı Araştırma Bildirimi Prosedürü
 • Petrol Ofisi Kriz Yönetim Prosedürü
 • Uyuşturucu, Alkol ve Sigara Politikası
 • Yangınla Mücadele Talimatı
 • Yangınla Mücadele Ekipmanları Bakım Talimatı
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanım Esasları
 • Çalışma İzni Alınması Esasları
 • Petrol Ofisi Akaryakıt istasyonlarında Çalışacak Müteahhitler için Emniyetli Çalışma Talimatı
 • Petrol Ofisi İş Yerlerinde Çalışacak Müteahhitler için Emniyetli Çalışma Prosedürü
 • Akaryakıt Tanklarına Emniyetli Giriş ve Temizleme
 • Tehlikeli Atıkların Yönetimi
 • PO Emniyetli Araç Sürüş Prosedürü
 • PO Terminal Araç Kullanma Prosedürü
 • Sağlık Sistemi Talimatı
 • Denizde ve karada Döküntülerle Mücadele Prosedürü
 • Sağlık, Emniyet ve Çevre Koruma Politikası
 • İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli kontrolleri
 • İş yeri risk analizi
 • Çalışanların iş güvenliği
 • İş sağlığı eğitimleri
 • Acil durum eylem planı
 • Sağlık tarama hizmetleri
İşverenler Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler
 • Sağlık ve güvenlik dokümanı
 • Risk değerlendirme raporu
 • Çalışma izin belgesi
 • Mekanik ve elektrikli ekipman için bakım planı
 • Patlamayı önleme planı
 • Yangından korunma planı
 • İlk yardım talimatı
 • Zehirli gazlarla ilgili alınan önlemlere ait korunma planı
 • Havalandırma planı
Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Mekanik ve elektrikli ekipmanın yapılan kontrol ve testleriyle ilgili kayıt tutulacak ve saklanacaktır.
 • Patlama riski ve yangın tehlikesi, zararlı ortam havasına karşı korunma tedbirleri açısından otomatik ölçüm sonuçları kayıt altına alınacak ve saklanacaktır.
 • Patlayıcı madde kayıt defteri
 • İşçi özlük dosyaları