Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

T1 Yetki Belgesi

G

ünümüzde en çok kullanılan ulaşım türü karayollarıdır ve seyahatlerin çoğu özellikle yakın mesafeler otobüsler kullanılarak katedilir. Bu amaca hizmet eden, yolcuların inip binebileceği terminallerin bulunması gereklidir.Yapılan terminaller sayesinde yolcuların seyahat etmesi kolay ve düzenli bir yapıya kavuşmuştur.

Terminal insan veya yük taşıması esnasında, araçların yolcu indirme ve bindirme, yükleme aktarma yaptıkları ayrıca bilet satışı ile bekleme, şehir ulaşımı ve daha bir çok hizmetin verildiği mekanlardır.

Terminal işletmeciliğini yapacak gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen terminal işletmeciliği yetki belgesini almak suretiyle bunu yapabilirler.

T1 Yetki Belgesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak kişi ve kurumlara verilen belgedir. T1 yetki belgesi için başvuran kişi ve kurumların oda ve vergi kaydının olması ve belirli bir sermayeye sahip olmaları gerekir.

T1 Yetki Belgesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak kişi ve kurumlara verilir. T1 yetki belgesi için başvuran kişi ve kurumların oda ve vergi kaydının olması ve belirli bir sermayeye sahip olmaları şarttır.

T1 Yetki belgesine sahip olan kişiler, ilk yetki belgesi aldıktan sonra 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili aşağıda bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmek ve faaliyetleri devam ettiği müddetçe bu yükümlülükleri muhafaza etmek zorundadırlar.

T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gereklidir. Belge sahipleri yetki belgesi alındığı ilk 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süreden sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan belge sahiplerine idari para cezası uygulanır.

 • Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle yükümlüdürler.
 • Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturmak ve bu hizmetleri yürütmekle yükümlüdürler.
 • Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak çalışır ve kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle yükümlüdürler.
 • Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla yükümlüdürler.
 • Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını kolayca görülebilecek uygun yerlere asmak, yerleştirmek ve bulundurmakla yükümlüdürler.
 • Terminallerde ve çevrelerinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle yükümlüdürler.
 • Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair yönetmeliğe uygun olmasını kontrol ettirmekle yükümlüdür.
 • Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin bulundurulmasını, satışını ve ticaretini engellemekle yükümlüdürler.
 • İşlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentecilik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan terminale giriş-çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle yükümlüdürler.
 • Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, koruması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kar amacıyla; yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında makul bir ücret alınabilir.
 • Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz.
 • Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınamaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi durumunda ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50 dakika olur.
 • Ücret tarifeleri, T 1 yetki belgesi sahipleri tarafından Bakanlığa sunulur ve bakanlık tarafından ‘Görülmüştür’ şerhi düşülür.

T1 Yetki belgesi, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T türü yetki belgeleri için;

 1. a) T1 Yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 2. b) Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

Madde 18-(1)Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655)(2)Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a)270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu,270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b)271 inci takvim günü ile 540ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yetki belgesi yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271’inci takvim günü ile 540’ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655)(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

Yetki belgesi yenilemeleri esnasında, yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu yönetmeliğin 20. maddesi kapsamında verilmiş süreler varsa bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi içinde geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.

(Değişik: RG 10/8/2011-2801) (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu yönetmelikte ön görülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez. Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.

(Ek Fıkra: RG 23/05/2013-28655) (6) Yenilenen yetki belgesi için bu yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.

Madde 22-(1)Yetki belgeleri adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (2)Aşağıda bahsedilen durumlar yetki belgesi devri olarak kabul edilemez.

 • Yetki belgesine sahip tüzel kişilerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişimin yapılabilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.
 • Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa, bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olamaz. Yetki belgesinin yeni tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

T 1 yetki belgesi bir büyük şehir belediyesinin sınırları içinde yolcu işletmeciliği yapacaklara verilir ve bu belgeyi alma şartları şu şekildedir:

 • T 1 yetki belgesi sermaye şartı 300000 TL’dir.
 • T 1 yetki belgesi alan / depo (merkez) şartı 2000 m2’dir.
 • T 1 yetki belgesi mesleki yeterlilik şartı; ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici olmalıdır.
 • T1 yetki belgesi için başvuran kişi ve kurumların oda ve vergi kaydının olması gerekir.