Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi, ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi Cezası Nasıl Uygulanacak?

U

st düzey yönetici (ÜDY): (Değişik:RG-19/03/2005-25760) KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerdir.

Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileridir

İdari cezalar

Madde 45’e göre:

  • 12 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 (onbeş) ihtar,
  • 13 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 15 (onbeş)’er ihtar,
  • 18 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (i) bendlerine aykırı hareket edenlere her bir bendin ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,
  • 19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,
  • 20 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali için 20 (yirmi)’ şer ihtar,
  • 21 inci maddesine aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,
  • 23 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,
  • 25 inci maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,
  • 26 ıncı maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,
  • 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,
  • 37 inci maddesine aykırı hareket edenlere 40 (kırk) ihtar,

verilir.

İhtarların Kaldırılması

Madde 46’ya göre;

İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtara, 100 milyon Türk Lirası olmak üzere saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.